Home

Kjønnsuttrykk definisjon

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inn i straffelove

I listen under finner du noen sentrale definisjoner som kan være nyttige. Identitet: Identitet er hva man selv kjenner seg som. Det er opp til den enkelte å bestemme hva man 'er'- når- og hvor lenge! en kjønnsrolle eller et kjønnsuttrykk som skiller seg fra de kulturelle normene og forventningene som eksisterer i samfunnet Noen definisjoner. Integrasjon, integrering, inkludering. Begrepet integrasjon kommer fra latin, «gjøre hel». Etter hvert overtok den uformelle skrivemåten kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene».. Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering

En norm er en regel som sier noe om forventet oppførsel.I en sosial gruppe vil det alltid være en tendens til at det danner seg visse mønstre som det forventes at individene skal handle og tenke i samsvar med. Normer betegner slike mønstre som er relativt stabile over tid.I ethvert samfunn tas de sosiale normene for gitt på et gitt tidspunkt, men de varierer fra samfunn til samfunn og. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette

Hatprat (fra engelsk hate speech) er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatprat som er rettet mot et individ betegnes som mobbing, er den rettet mot en gruppe kalles den hatprat eller hatretorikk I den nevnte proposisjonen argumenterte Barne- og likestillingsdepartement mot en «vid definisjon av seksuell orientering». Det ble gitt uttrykk for at verken aseksualitet eller særlige seksuelle preferanser eller aktiviteter, slik som BDSM og fetisjisme, skulle være omfattet av uttrykket seksuell orientering, jf. Prop. 81 L (2016-2017) punkt 11.9.5 side 96 § 1. Formål. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person LDO sin definisjon er kunnskapsbasert og i tråd med anerkjent internasjonal forskning på feltet. Hatretorikkens fremste kjennetegn er at den rammer et individ eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet. Den fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger av en gruppe. Resultatet er utenforskap og splittelse i samfunnet Poenget med å presentere ulike definisjoner av disse begrepene er å understreke behovet for å reflektere over hvilken forståelse av kjønn man tar utgangspunkt i når man skal jobbe med kjønnsperspektiv i Forståelse av kjønn som innebærer at kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter har uendelige kombinasjonsmuligheter

Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og

En av disse kjønnsidentitetene kalles «kjønnsflyter», dvs. at personens kjønnsopplevelse og kjønnsuttrykk periodevis veksler mellom mann og kvinne. Hvis endringene i Straffelovens §185 («Hatefulle ytringer») og §186 («Diskriminering») nå blir vedtatt, hva vil trusselen om bot eller fengselsstraff gjøre med folk og situasjoner der tradisjonell kjønnsforståelse er av betydning Lær definisjonen av kjønnsidentitet. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene kjønnsidentitet i den store norsk bokmål samlingen Denne definisjonen har vi basert på begrepsbruken som ble benyttet i levekårsrapporten Seksuell orientering og levekår fra 2013 (Anderssen og Malterud, 2013), som igjen er i tråd med en «nordisk tilnærmingsmåte» (NOU, 1993) (s. 3) INFORMASJON; definisjon: forståing av kjønn som inneber at kjønnsuttrykk og kjønnsidentitetar har uendelege kombinasjonsmoglegheiter: referanse: Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning: kommentar: Denne modellen står i kontrast til ein binær, heteronormativ kjønnsmodell der kvinner og menn er definerte i motsetnad til kvarandre, men der det samstundes er forventa at dei skal bli. Den 1. januar 2018 trådte ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i kraft. Den nye loven innebærer at fire likestillings- og diskrimineringslover erstattes av en samlet lov. I tillegg er det fremdeles enkelte bestemmelser om forbud mot diskriminering m.m. i arbeidsmiljøloven. Ny lovgivning viderefører at det på arbeidslivets område.

Lhbtiq-ordlista - Bufdi

 1. Denne lista er inspirert av LHBTIQ-ordlista til Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Skeiv ungdoms ordliste «Skeiv fra A-Å».Her på ung.no kan du klikke deg inn på de ordene du vil lære mer om. arrow_drop_down_circle Androgy
 2. Kjønnskreative barn, dvs. barn som uttrykker kjønn på en måte som bryter samfunnets forventninger, har alltid vært her. Vi har bare ikke ønsket å åpne øynene våre for dem. Det er hovedargumentet i en gripende og gjennomarbeidet historisk studie av medisinens møte med transbarn fra starten av 1900-tallet til rundt 1980
 3. Personer med kjønnsinkongruens opplever ofte manglende samsvar mellom sin egen kjønnsidentitet og samfunnets forventninger til kjønnsuttrykk. En konsultasjon uten moralske eller andre forutinntatte holdninger og forventninger om hvordan en person fremstår, er et godt utgangspunkt for en dialog om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 4. Legitimering av kjønnsuttrykk. Kjønnsinkongruens er en diagnose, men skal ifølge høringsutkastet ikke forstås som sykdom (s.15). Slik jeg ser det, åpner det opp for nå å sette alle krefter inn på å få til mer og desentralisert rett til samtaleterapi om kjønn og kjønnsmangfold, samt ytterligere kulturell og politisk endring i samfunnet
 5. eringsloven. Den sier at det er forbud mot å diskri
 6. ering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Du kan lese mer om Likestillings- og diskri

Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, det vil si å opptre som et annet kjønn fortrinnsvis ved sceneopptreden. Ordets opprinnelse er noe uklar, men man mener at det kommer fra den tiden da man brukte lange kjoler som slepte langs bakken (drag betyr slepe). Ved drag-opptreden benytter man ytre effekter i begge retninger mellom de to kjønnsmajoritetene. Kvotering benyttes for å indikere at man må gi en gruppe ekstra fordeler i forhold til andre grupper for å få en sammensetning av personer innen en yrkesgruppe, organisasjon, geografisk område, etc som man ønsker.Relevante identiteter for kvotering kan f.eks. være kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, religion eller geografisk tilhørighet

Likeledes har alle, cis eller trans, rett til å uttrykke sitt kjønn slik det føles naturlig for dem uten frykt for sanksjoner. Skeiv ungdom anerkjenner at transpersoner og mennesker med ikke-kjønnsnormativt kjønnsuttrykk er særlig utsatte for slike sanksjoner. Skeiv Ungdom krever at: Ingen skal stigmatiseres på bakgrunn av kjønnsuttrykk I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings- og diskrimineringsloven §13 jfr. §6 første ledd

Det finnes ingen offisiell eller formell definisjon av hatkriminalitet. Politiet registrerer tilfeller av hatkriminalitet. De har definert hatkriminalitet som lovbrudd som helt eller delvis er motivert av eller som har bakgrunn i hat eller negative holdninger til religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, homofile orientering og/eller nedsatt funksjonsevne Definisjon av hatkriminalitet. FTPN påpekte at kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet er de eneste diskrimineringsgrunnlagene som uten nærmere forklaring er utelatt fra alle deler av straffelovens beskyttelse mot ulike former for hatkriminalitet Diskriminering er ikke lov. I Norge har vi lover som forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel- eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlig forhold ved en person Denne artikkelen behandler det sosiologiske fenomenet stigmatisering, dvs sosialt stigma. For andre betydninger, se stigma og stigmata.. Stigmatisering eller sosialt stigma i sosiologisk forstand er en prosess der individer plasserer andre individer i en bestemt kategori posisjonsinnehavere, . ved å tilskrive dem diskrediterende kjennetegn og egenskaper Likestilling og likeverd. Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn

transperson - Store medisinske leksiko

Det er lov å trå feil iblant, og det er ikke forventet at man skal inneha totalkunnskap om trans, skriver innleggsforfatteren, som har laget en liste over 53 ord og uttrykk som gjør det lettere å navigere i transdebatten

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet I over hundre år har leger kategorisert og diagnostisert mennesker som på ulike måter har brutt samfunnets normer for seksualitet, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Mot slutten av 1800-tallet, i takt med den gryende homoaktivismen, var psykiatere særlig opptatt av å kategorisere kjønn og seksualitet som brøt med samfunnets forventninger til kjernefamiliens oppgave om å lage barn Lær definisjonen av kjønnsskeiv. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene kjønnsskeiv i den store norsk bokmål samlingen En av disse kjønnsidentitetene kalles kjønnsflyter, dvs. at personens kjønnsopplevelse og kjønnsuttrykk periodevis veksler mellom mann og kvinne. Hvis endringene i Straffelovens §185 («Hatefulle ytringer») og §186 («Diskriminering») nå blir vedtatt, hva vil trusselen om bot eller fengselsstraff gjøre med folk og situasjoner der tradisjonell kjønnsforståelse er av betydning I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette

Symbolikken om mangfold, fellesskap og rettigheter for alle uansett kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering blir synliggjort hver gang regnbueflagget vises. Del på sosiale medier: Skrevet av Redaksjonen, ung.no Sist oppdatert: 17.09.2020. Offentlig og kvalitetssikre Representativitet definisjon. Representativitet innebærer at vi unngår skjeve utvalg, dvs. at for eksempel kvinner eller høytlønte er overrepresentert i utvalget sammenliknet med populasjonen. Jo større utvalget er, desto større sannsynlighet for å unngå å trekke et skjevt utvalg (men utvalg på særlig mer enn 1000-1200 er sjeldne) Definisjon av representativt i Online Dictionary Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan likevel ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Regjeringen er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk kjønnsuttrykk av 2013. Departementets utgangspunkt er at en felles lov bør gi et likt vern for alle lovens diskrimineringsgrunnlag og på alle samfunnsområder. Gjeldende definisjon lyder: «Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet so Like mye handler det om at ukonvensjonelle kjønnsuttrykk marginaliseres, ties i hjel, eller markeres som noe negativt og mindreverdig i den dominerende diskursen. at en kvinne per definisjon forstås som en person som er vaginalt penetrerbar

Lær definisjonen av orientering. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene orientering i den store norsk bokmål samlingen Definisjon i ordboken norsk bokmål. sosialt kjønn. Eksempler. Demme opp. Samsvarer . alle nøyaktig enhver . ord . Crossdressing innebærer [] å kle og oppfører seg etter kjønnsuttrykk som tradisjonelt forbindes med et annet sosialt kjønn. WikiMatrix WikiMatrix . Mens kvinneforskning fokuserer på kvinners livssituasjon,. Slike ytringer er utenfor konvensjonelle definisjoner av hatytringer og bør forstås som mer generelle former for hets. Personer som har flere enn ett minoritetskjennetegn (for eksempel både LHBT og innvandrerbakgrunn), er langt mer utsatt for hatytringer enn personer som har ett minoritetskjennetegn, og dette gjelder særlig ytringer rettet mot vernede grunnlag, kjønn og kjønnsidentitet. 1.1 Definisjon av hatkriminalitet 3 1.2 Straffelovens bestemmelser om hatkriminalitet - §§ 185 og 186 3 1.3 Andre lovbrudd - hatmotiv som kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020). I tillegg ble Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) med en rekke tilta - Min definisjon er ikke så interessant, men vi kan se på hvordan diskriminering defineres av FN og i norsk lovgivning. I FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne, også kalt CRPD, ser vi at diskriminering er det som skjer når personer med nedsatt funksjonsevne ikke har lik tilgang til rettigheter, utdannelse eller arbeidsliv som andre personer

Begreper - FRI - Foreningen for kjønns- og

Denne siden er rettet mot deg som tilbyr offentlige tjenester. Alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet som er tilpasset det enkelte menneskets behov uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder Denne definisjon kan betegnes som «paringstype», det vil si paring mellom to individer fra samme art, men fra ulike kjønn. De to ulike kjønnene, Disse uttrykkene som ble definert som «kjønnsuttrykk» gjenspeiler kjønnsidentiteten eller man kan skille seg med fra andre kjønn som defineres i begrepet iscenesettelse av kjønn Det gjøres ikke forskjell i loven hvorvidt en har en sosial kjønnsidentitet, personlig kjønnsidentitet eller bare behov for å vise sitt kjønnsuttrykk. Det er ikke noen fast definisjon eller enighet om transpersoner, eller hvordan de skal beskrives Vi viser til departementets høringsbrev av 13.07.2020. Styret i KA behandlet denne behandlet høringen på sitt styremøte 15. september 2020, og avga følgende høringssvar: . Innledning. Høringsbrevet fra departementet er inndelt i 4 hoveddeler, og gir i Innledningen i del 1 en grundig og god redegjørelse om behovet for ny forskrift og arbeidet som har ledet fram til foreliggende. Argument har spurt meg om å skrive en personlig tekst om mitt forhold til drag. Jeg har drevet med drag i fem år ved siden masteren i Dans på Kunsthøgskolen, blant andre sammen med drag gruppen Princessilicious. Jeg har valgt å intervjue meg selv, autointervju, en usensurert intervjuform som passer meg utmerket

Lær definisjonen av oppføre seg. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene oppføre seg i den store norsk bokmål samlingen Antirasisme definisjon. Antirasisme, har han uttalt, er en taktikk som ble startet av François Mitterrand for å få franskmenn til å glemme venstresidens vending til økonomisk liberalisme i 1983 Det finnes ikke en enkelt definisjon på rasisme. Rasisme kan forstås som rettferdiggjøring av usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på kulturell bakgrunn, etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion eller utseende knyttet til opprinnelse. Diskriminering er å behandle noen mindre gunstig enn andre Fra Likestillings- og diskrimineringsloven: «Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Fobi definisjon Fobi - Wikipedi . En fobi (fra phóbos, som betyr «frykt» eller «sykelig frykt») er en irrasjonell, intens og vedvarende frykt for visse situasjoner, aktiviteter, gjenstander, dyr eller mennesker. Det viktigste symptomet på denne lidelsen er et overdrevent og urimelig ønske om å unngå det fryktede stimulus

Noen definisjoner: Hva er skeiv? FRI Oslo og Vike

Kjønnsuttrykk. Hvordan man uttrykker kjønnet sitt gjennom for eksempel klær, stil, frisyre og kroppsholdning. Noen av oss har et maskulint kjønnsuttrykk, noen foretrekker å være feminin, og noen av oss blander både feminine og maskuline uttrykk Definisjoner. I denne loven menes med. a) nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Slike forhold kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte å godkjenne en seksjonseier eller bruker av eiendommen eller tillegges vekt ved bruk av eventuell forkjøpsrett

Integrering i arbeidslivet - en innføring - Arbeidslivet

Likstillings- og diskrimineringsloven har forbud mot diskriminering ved ansettelse på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder definisjon: kjønnskategori som overskrid eller rører seg imellom hokjønn og hankjønn, kvinne og mann, feminin og maskulin: Termen skildrar personar med kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som skil seg frå kva som typisk blir assosiert med kjønnet dei vart gitt ved fødsel. referanse: Prosjektgruppe for fagtermer i kjønnsforskning diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Ombudet fører tilsyn med og medvirker til at diskrimineringslovverket overholdes, og kan avgi en ikke-rettslig bindende uttalelse om at det har funnet sted trakassering i strid med lovverket, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 annet og tredje ledd I så måte ligger derfor definisjonen ikke langt unna det man kan karakterisere som mobbing. I likestillings- og diskrimineringsloven har man et særskilt trakasseringsvern som gjelder trakassering på grunn av bestemte forhold; kjønn, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk Her finner du nærmere definisjoner av hva som ligger innenfor de ulike begrepene som benyttes i konflikthåndteringsarbeidet livssyn, nedsatt funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse, og viktige kjennetegn er at atferden er uønsket.

diskriminering - Store norske leksiko

Transnasjonal definisjon. Dette er en veldig forenklet og temmelig skriftlig definisjon. I dagligtale holder det som regel å si at transnasjonalisme handler om hvordan man lever et liv som hjemmehørende i flere land, og at transnasjonal migrasjon er noe som foregår i alle deler av verden Definisjoner og begrepsavklaringer.. 9 1.6.1. Juridisk kjønn og fødselskjønn kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk bygger på kjønn som et mangfoldig og variert konsept. I 1 Helsedirektoratet (10. april 2015) s. 63-6 Definisjonen av seksuell trakassering endres slik at den blir mer objektiv. Dagens definisjon tar utgangspunkt i at oppmerksomheten er uønsket og plagsom for den oppmerksomheten rammer. Etter lovendringen menes med seksuell trakassering enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller. tanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det interessant å se at for-er skjellene i respondentenes svar tyder på at formell kompetanse er viktig av flere grunner, men For flere begreper og definisjoner se ord-liste bakerst i rapporten. L. HBTI OG SKEIV. Lhbti er en forkortelse for lesbiske, homo Definisjoner kjønnsuttrykk . Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges . Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet . Regjeringen påpeker at offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar fo

seksualitet, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskategorisering. som gjør at de ikke passer inn i medisinske definisjoner av kvinnekropper og mannskropper. For noen er deres interkjønnstatus synlig ved fødsel, for andre oppdages dette senere i livet, f.eks. i puberteten sjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke

norm - Store norske leksiko

Homse definisjon. Homse definisjon 25. mar 2017 5 stjerner. Ranaheia til Homse og tilbake. Skrevet lørdag 04. november 2017 19:34 av Marit Karin Skretting Nygård. Veldig kjekk tur i fint terreng. Gildt å sjå seg om i nye område Kvinnefronten har i dag ikke noe standpunkt på kriterier for definisjon av biologisk kjønn. Vår politikk og analyse er stadig gjenstand for debatt og utvikling. En aktuell debatt både i Norge og internasjonalt er om biologisk kjønn har utspilt sin rolle eller om vi kan omdefinere kjønn og kjønnsuttrykk på en mer mangfoldig og inkluderende måte Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger basert på kjennetegn- som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering.

Trakassering - Arbeidstilsyne

Men det er ingen klar definisjon av begrepet, sier likestillingsminister Solveig Horne. - Grensen mellom dette og mobbing er uklar. Det er en av grunnene til at vi laget nettstedet, slik at folk kan se eksempler på hva som er hatytringer og hva som faktisk rammes av loven, sier hun Ut fra en definisjon som beskriver kjønn som en følelse, er det da motsatt. Her er det en uenighet blant fagfolk og andre, og det skal vi tåle. Men det har betydning for hvordan vi kan definere. Offentlig påtale definisjon. Påtalebegjæring er å kreve at et straffbart forhold påtales av det offentlige. Påtalebegjæring fremsettes som hovedregel i en anmeldelse.. De fleste anmeldelser tolkes som en påtalebegjæring. Men det hender at anmeldelser blir tolket som at den ikke inneholder en påtalebegjæring (se Rt. 1974 s. 777) En typisk definisjon er individer hvis kjønnsidentitet og/eller kjønnsuttrykk, tidvis eller alltid, skiller seg fra samfunnets normer for kjønn. I internasjonale fagmiljøer benyttes ofte begrepet «the transgender specter» for beskrive mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner Departementet foreslår enkelte endringer i definisjonen av direkte og indirekte forskjellsbehandling. , kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, lov 21. juni 2013 nr. 59 om likestilling mellom kjønnene, lov 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet,.

Hatprat - Wikipedi

Forslaget om å innlemme kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk i straffeloven § 185 har skapt uro i kristne miljøer. Det handler om en frykt for innskrenkning av forkynnelsesfriheten. Denne frykten er etter mitt syn helt berettiget Definisjon av trakassering. funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings- og diskrimineringsloven §13 jfr. §6 første ledd. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig,. Seksuell orientering og kjønnsuttrykk har blitt tatt inn i et bredere kompetansemål som handler om grenser, mens kjønnsidentitet har falt ut. Dette er etter disse medlemmers oppfatning uheldig. I forslaget til ny læreplan nevnes ordene «kjønn» og «seksualitet» flere steder, og det har vært uttalt i prosessen at man ønsker en mer «romslig» læreplan Inkludering i skolen definisjon Begrepene integrering og inkludering Nak . Når det gjelder skole og opplæring bruker en ofte begrepene integrering og inkludering. Enkelte mener at en ikke trenger å skille mellom dem, men det kan være vesentlige forskjeller - det kommer an på hva en legger av meningsinnhold i de Rapporten legger til grunn en definisjon av hatefulle ytringer som bevisst stigmatiserende, diskriminerende, nedverdigende eller truende ytringer rettet mot et individ eller en gruppe på grunnlag av bestemte (oppfattede) gruppekarakteristikker

Prop. 66 L (2019-2020) - regjeringen.n

Side 1 av 17. STOLTE OSLO - 2015-2017 . Her er HELE handlingsplanen, MED endringer foreslått av finanskomiteen. Planen inkluderer 23 tiltak, bakgrunn og beskrivelse av prosess i arbeidet med planen hvis målsetting er å gjøre Oslo til Europas beste by på kunnskap o kriminalitet er ikke et rettslig begrep, og det eksisterer ingen enhetlig definisjon internasjonalt. Oslo politidistrikt definerer hatkriminalitet som: «[] straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger til en persons faktiske eller oppfattede etnisitet, religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk

 • Påvisning av kationer i salter.
 • Genius river eminem.
 • God morgen norge i dag.
 • Läuse bei erwachsenen krankschreibung.
 • Weimaraner zucht österreich.
 • Hvordan lage oterfjøl.
 • Nürnberger prozess ausstellung.
 • James watt presentation.
 • Kvise på øreflippen.
 • Sparringsutstyr taekwondo.
 • Fitpark bad oeynhausen kündigung.
 • Alexandra goldberg.
 • Senke gulv i kjeller pris.
 • Rosacea behandlung hausmittel.
 • Verdens største ørn wiki.
 • Kuwait språk.
 • Kisvárda állás háda.
 • Böhmer tu dortmund.
 • .
 • Geir nordtømme.
 • Hydrogen bomb wiki.
 • Tørrfisk med bacon.
 • Negle lampe.
 • Sao miguel temperature.
 • Vfl hameln 1849.
 • Pris smågodt.
 • Fire tv stick am laptop nutzen.
 • Mexikanisch amerikanischer krieg.
 • Menopause blødninger.
 • Verdens største ørn wiki.
 • Sel dyr wikipedia.
 • 100000 dkk to nok.
 • Feuerwehr speyer.
 • Köln museen ausstellungen.
 • Ü40 party eltzhof fotos.
 • Norgescup voss.
 • Lyse strømpris.
 • Alec völkel freundin.
 • Nav karmøy.
 • Kända dikter om julen.
 • Wizzair kontakt polska.