Home

Konflikt ndla

Familiene deres har ligget i blodig konflikt med hverandre i generasjoner, og derfor er et ekteskap mellom de to elskende utenkelig. Kjærligheten mellom Romeo og Julie er så sterk at de to likevel prøver å overvinne hindringene som omgivelsene har lagt i veien for dem. En kan si at de velger kjærligheten og glemmer lojaliteten til foreldre og slekt Konflikter oppstår når mennesker opplever sterke motsetninger seg imellom og ikke greier å bli enige. Åpne i fag: Verktøykassa; Verktøykassa; Helse- og oppvekstfag Vg1; Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og. Konflikter kan deles opp i lokale, regionale og globale konflikter. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder Opplæringen skal bidra til å utvikle evne og vilje til tverrfaglig samarbeid om barn og unges læring og utvikling. Eleven skal vise gode evner til kommunikasjon i møte med barn, unge og foresatte, tilpasset kulturtilhørighet og funksjonsnivå Slike konflikter kan lett bli utfordringer som berører hele arbeidsplassen og som flere må ta tak i. Det er lederens ansvar å håndtere en konflikt i tide. Ansvaret kan ikke bare ligge hos de involverte partene. Både sak og relasjon. For å løse en konflikt må vi jobbe med både saken og relasjonen

Konflikt er en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker, impulser eller motiver er til stede samtidig. Et klassisk eksempel på en konflikt foreligger når noe man ønsker har både positive og negative sider, slik at man samtidig opplever en tilbøyelighet til å tenke ja (tilnærming, «approach») men også nei (unngåelse, «avoidance») Lær om hvordan FN og forskere skiller mellom ulike typer konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i en konflikt. Opplegget vil gi elevene et grunnlag for å utforske hvorfor en konflikt har blitt en krig, og hva som skal til for at det blir fred Konflikt etterspill - konflikten fører til noe og vil få et etterspill, avhengig av hva konflikten fører til. Disse konsekvensene kan være positive eller negative. Jo tidligere vi klarer å ta tak i konflikten, jo mindre blir skadevirkningene av konflikten og jo enklere er det å finne en god løsning på konflikten

Norsk - Konflikt - NDLA

NDLA: Konflikter : På nettsidene til NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena) finner du digitale opplegg tilpasset kompetansemål i læreplanen for den for videregåendeskole. Del E-bibliotek. Konflikt og krig. Terrorisme. Borgerkrig. Kompetansemål. Internasjonale konflikter i læreplanen Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00. Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklæring Nyttige lenker. FN-filuren FNs offisielle hjemmesid Konflikttyper . Konflikter deles tradisjonelt inn i fire hovedtyper, og avhengig av hva slags konflikt vi har med å gjøre, er det ulike kommunikasjonsstrategier som er mest hensiktsmessige for å bistå til at konflikten løses

NDLA

Definisjon av konflikt •Det foreligger en konflikt når minst en part i en samhandling føler seg frustrert eller opplever sine muligheter begrenset av den andre part, og dette kommer til uttrykk på en eller annen måte •eller •En motsetning mellom to eller flere parter som oppfører seg negativ Definisjoner. I det store Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, har ordet konflikt blitt definert som krig, strid, sammenstøt eller en tilstand hvor to eller flere motstridende ønsker er til stede hos et menneske.(Lystad, Anne 1995, s. 11) En enklere definisjon: En konflikt er kollisjon mellom interesser, verdier, handlinger eller retninger En konflikt opptar mye av oppmerksomheten vår, og gir oss en indre uro. Man ønsker å ta bort det ubehaglige og på ny oppnå normaltilstand. En konflikt kan også ses på som første skritt på veien til å endre noe og få noe på en bedre måte. Hvis konflikten er stor, kan det virke umulige å løse den, og man blir oppgitt og passiv 2. Historiske konflikter. Gå inn på nettsiden opplev.fn.no . Nederst på siden er det en tidslinje hvor tre historiske konflikter er trukket fram. Fordel konfliktene mellom dere i gruppa, og sett dere inn i hver deres konflikt. Etterpå forteller dere hverandre hva konflikten gikk ut på, og hva FN gjorde med saken Konflikter som ikke blir løst, har en tendens til å spre seg, eller det kan oppstå flere konflikter i kjølvannet, noe som kan forsterke spenninger i organisasjonen. Også gamle konflikter kan dukke opp igjen i en opprørt situasjon, og folk kan prøve å ta omkamper på avgjørelser som organisasjonen egentlig var ferdig med

Samfunnsfag YF Vg2 - NDLA

Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2 - NDLA

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme Kapittel 16: Arbeid for fred og menneskerettigheter. Del 6: Utforskeren. For læreren (vis meny) Kapittel 15: Konflikter og terrorisme. I juli 2005 slo terrorister til mot busser og undergrunnsbanen i London Konflikter på arbeidsplassen. Konflikter oppstår mennesker i mellom fordi vi er ulike, har ulike behov og foretrekker ulike løsninger. Alle mennesker vil også ha ulike forhold til hva som er å regne for en konflikt. Hva som regnes som en konflikt vil alltid variere og hvordan situasjonen håndteres vil ha stor innvirkning på omfanget Direkteblogg: Konflikten mellom Iran og USA. Det amerikanske droneangrepet som drepte den mektige iranske generalen Qasem Soleimani, har tilspisset konflikten mellom USA og Iran. Følg utviklingen her. Det brøt ut panikk i trengselen som oppsto i folkemengden i begravelsen til general Soleimani i byen Kerman tirsdag Midtøsten-konflikten er betegnelsen som oftest blir brukt for å omtale striden om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel. Selv om kjernen av konflikten er mellom Israel og palestinerne fikk den raskt regionale rammifikasjoner. Les også om Midtøstens historie og Palestina-spørsmålet; Israels historie og Palestinas historie.

Norsk - Oppgaver om islendingesagaene - NDLA

Konflikthåndtering - Idébanke

Elevene skal dramatisere ulike typer konflikter og modeller for å håndtere konfliktene. Dette kan gjøres enten i form av et rollespill/dramatisering eller at elevene lager en liten film hvor de viser ulike former for konflikter og måter å løse dem på. Undervisningsopplegget avsluttes med en fagtekst hvor elevene presenterer den konflikten de har valgt og hvordan denne ble løs Jeg tror at vi i arbeidet med krig/fred-problematikk i undervisning må legge vekt på håpet. Her er en liten trigger til inspirasjon. Det er en liten film (46 sek.) som handler om Midtøsten, og egner seg som utgangspunkt for klassediskusjon eller gruppeoppgaver i samfunnskunnskap eller religion, eller til skriveoppgaver i norsk. Jeg synes den er en liten perle

konflikt - psykologi - Store norske leksiko

Lag en presentasjon der du tar utgangpunkt i en problemstilling du lager selv. Dere kan presentere individuelt eller i gruppe på 2-3 elever Aktualitet: I november 2012 har konflikten mellom Israel og Palestina igjen eksplodert, fire år etter forrige krig, julen 2008. Krigen førte den gang til sterk fordømmelse av Israel internasjonalt. - Israelsk ekspansjon siden 1947 (kartet er fra 2011). Historisk tilbakeblikk og fakta om konflikten f.. Slike konflikter kan «rense luften» mellom teammedlemmene, men må ikke bli etablert praksis. Slike konflikter virker da negativt på teamenes leveranser. Gult for usikkerhet, men også mulighet. Det er de emosjonelle personkonflikter, med dem som vil fremheve seg på andres bekostning, sinne, aggressivitet og personlige sammenstøt Konsekvenser av konflikter på arbeidsplassen. Individuelle konsekvenser av konflikter varierer. Det er for det første avhengig av omfang og intensitet, men også av hvordan hver og en ser på og takler en konflikt. Det subjektive gjør håndtering av konflikter enda mer komplekst da vi har ulike terskler for når vi opplever konflikter This website offers the most common photography products, in an extensive photo & publication section. These are photo montages, scenic photo supplements, and to also select your own photo

Slik håndterer du konflikter på jobben. I arbeidslivet må man jobbe sammen med alle typer mennesker, også folk man kommer dårlig overens med. Her er 5 tips til hvordan du håndterer konflikter på jobben Løs ulike typer konflikter Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 9. mai 2008, 10:05 Det skriver det svenske magasinet Chef, som lister opp følgende seks typer konflikter og måter å løse dem på Konflikter kan oppstå i alle menneskelige relasjoner. Som helsefagarbeider kan du oppleve konflikter, enten du selv er en part eller ikke, både med pasient eller bruker, med pårørende eller med kollegaer. I en konflikt er det alltid to parter, og kjernen i en konflikt er forskjeller som oppleves støtende og ubehagelige Tverrfaglig rollespill tilpasset programfag og norsk vg2 BUA, HF Konflikter stjeler tid - og konflikter er ofte smertefulle. Hvis ledere klarer å gripe inn tidlig, vil de spare seg for mye jobb, men det viktigste lederne kan gjøre, er likevel å forebygge. LES OGSÅ: 4 typer konflikter som kan oppstå på jobbe

Ulike typer konflikter Global skol

 1. Borgerkrig er omfattende og vedvarende væpnet konflikt mellom to eller flere grupper innenfor et land, eller mellom myndighetene i landet og en opprørsgruppe. Formålet med en borgerkrig er å vinne den politiske makten i landet eller løsrive en del av landets territorium for å danne en selvstendig stat. I motsetning til opprør eller statskupp forutsetter en borgerkrig at partene kan.
 2. Konflikter kan føre til passivitet blant så vel medarbeidere som ledere. Konflikter kan resultere i at dårlige beslutninger fattes. Konflikter kan oppleves som tappende, og de gir ingen god utnyttelse av ressursene man rår over. Tvert imot oppleves ofte konflikter som tidkrevende, man kan miste fokus, motivasjon og engasjement
 3. 54 prosent oppgir at personkonflikter er mest vanlig på arbeidsplassen, mens 37 prosent mener at konflikter oftest oppstår rundt uenighet om en sak. 9 prosent er usikre. Hansen er overrasket over tallene, fordi han hadde forventet flere sakskonflikter i kunnskapsbedrifter, hvor faktadiskusjoner og uenigheter preger hverdagen
 4. Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak SØT-modellen. Siden første utgave av boken kom ut i 2008, har den vært en stor suksess. Med sine jordnære og praktiske beskrivelser av hva det vil si å lede og strukturere samtaler, har boken hatt stor påvirkning på coaching- og veiledningsfeltet i Norge. SØT-modellen som en.
 5. Konflikten vi har nevnt her, kan være ødeleggende for miljøet hvis den ikke blir løst. Men konflikter kan også være av det gode. De kan føre til at man får «luftet ut», og at man blir bedre trent til å løse konflikter neste gang de oppstår. Hvis det er faglige motsetninger i en organisasjon, kan konflikter gi bedre og flere ideer

Krig er væpnet konflikt mellom to eller flere parter, for eksempel mellom stater, befolkningsgrupper, stammer eller lignende. Den nøyaktige definisjonen av når en spent konfliktsituasjon eller væpnet kamp kan kalles krig, kan likevel variere, blant annet av hensyn til internasjonal rett og politisk retorikk.Det motsatte av krig blir vanligvis kalt fred I 2010 klaget Forleggerforeningen NDLA.no inn for ESA, EFTAs overvåkingsorgan, for ulovlig statsstøtte. ESA-dommen konkluderte med at finansieringen av NDLA.no ikke er i konflikt med EØS-avtalens statsstøtteregler, og at NDLA.no er en del av offentlig forvaltning Konflikter deles tradisjonelt inn i fire hovedtyper: a) Strukturelle konflikter. Strukturelle konflikter dreier seg, som navnet antyder, om den struktur konflikten foregår i og er ofte relatert til makt. Strukturelle konflikter kjennetegnes ved grunnleggende motsetninger i ulike deler av samfunnsstrukturen. De innebærer ofte maktulikhet

Konflikt - eStudie.n

Ulike oppfatninger, dårlig personkjemi, uklare rolleavklaringer, tidspress og ressursknapphet kan bidra til konflikter i jobbhverdagen. Effektiv og empatisk kommunikasjon er derfor sentralt og kan bidra til å forebygge ineffektivitet og dårlig arbeidsmiljø. Å finne en konstruktiv løsning handler ikke bare om å forstå hva som er konfliktens årsak, men også hvordan du møter den. Vi [ Sterkere konflikter mellom ulike roller fører til økt press. Et annet eksempel er å fortsette å gi pasienter belastende kurativ behandling når prognosen er meget dårlig. Den raske utviklingen av nye kreftmedisiner, og økte forventninger til at det skal finnes en kur, har ført til at pasienter og pårørende etterspør behandling på tross av dårlige prognoser

Konflikt og krig Globa

En konflikt kan innebære at noen blir utsatt for psykiske belastninger, hvis den ikke håndteres på en god måte. Arbeidsmiljøloven bruker ikke begrepet konflikt, og det er heller ikke ulovlig å være i konflikt med noen. Imidlertid vil konsekvensene av en konflikt kunne være psykisk belastende, og dermed i strid med denne lovbestemmelsen Konflikten bryter ut At det brøt ut et opprør i 2011 skyldes blant annet smitteeffekten av andre opprør i regionen , økonomiske nedgangstider og kanskje også sosiale medier som gjør det lettere å organisere opprøret. Årsakene til opprøret i Syria har noen likhetstrekk med bakgrunnen for protestbevegelsene som oppstod i andre land i Midtøsten, eller den arabiske våren Som en introduksjon til arbeid med etiske dilemma kan en ta i bruk denne interaktive ressursen fra NDLA. Her blir elevene stilt overfor et hverdagslig problem som de skal ta stilling til. Ressursen tilbyr ulike løsningsalternativer der valgene knyttes opp mot pliktetikk eller konsekvensetikk. Ulike svar, gir ulik respons i ressursen

Mekling er en konfliktløsningsmetode hvor en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene. Mekleren bestemmer ikke hvordan konflikten løses, men skal hjelpe partene til å bli enige om en løsning. Mekling kan derfor også defineres som assisterte forhandlinger.Rettssystemet har flere former for mekling, både i og utenfor domstolene, der målet. api.ndla.n konflikter innenfor områdene religion, etikk, moral, politikk og livsstil, forhold som vi setter pris på og som vi vil verne om Kilde: skolehjelp1.blogg.no Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er et land med store naturrikdommer, men forblir likevel en av verdens fattigste stater. Gjennom 1990-tallet var DR Kongo i sentrum for det som blir betegnet som «Afrikas verdenskrig». Selv om det på papiret ble fred i 2003, så ulmer krigen fortsatt i store deler av landet. Av Vilde DR Kongo - 20 år med krig og konflikt Les mer En ansatt som observerer en konflikt mellom barn, bør til å begynne med innta en avventende holdning og la barna få mulighet til å forsøke å håndtere konflikten selv. Hvis barna ikke klarer å håndtere konflikten på egen hånd, kan den voksne bidra som mekler eller støttespiller

Se også: Midtøsten-konflikten. Den israelsk-palestinske konflikten er det vanligste begrepet på den pågående konflikten mellom israelerne og palestinerne, som har vært en langvarig konflikt som begynte før selve staten Israel ble opprettet i 1948. Konflikten er svært omfattende, og begrepet brukes også om motsetningsforholdet mellom jødiske og arabiske innbyggere i Palestina under. Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer Mekling er en strukturert prosess for å løse konflikter. Mekling foregår ved at en nøytral tredjeperson hjelper parter som har en fastlåst konflikt til å finne en løsning de begge kan akseptere. De fleste konflikter kan mekles, med unntak av straffesaker

Konflikter - F

Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer er mye eldre enn staten Irak sin historie. Skillet mellom de to retningene oppstod i år 632. Splittelsen skyldes uenighet rundt etterfølgeren til profeten Muhammed, prinsippet rundt hvordan en skulle velge ut en etterfølger og hvor hellig og hvilken rolle de religiøse lederne skulle ha Konflikten mellom Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland var en kulturpolitisk konflikt og en personlig konflikt som tok til i 1830 med utgangspunkt i studentmiljøet i hovedstaden. Welhaven og Wergeland. De to prestesønnene Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland var. Den ulmende konflikten mellom tutsi-opprørere og Kongos regjeringshær har utviklet seg til en fullskala krig i Nord-Kivu. I Kongo har alle blod på hendene. En udisiplinert hær slåss mot brutale opprørere. På sidelinjen står en utilstrekkelig FN-styrke

Konflikttyper Ribert Kultur & Kommunikasjon A

Konflikten kom til overflaten etter den islamske revolusjonen i 1979 og forsterket seg ytterligere med okkupasjonen av ambassaden til USA i Teheran. Etter det har forholdet, ikke bare gått nedover, men stort sett vært preget av konflikt og konfrontasjoner. Kuppet i Iran, 1953 Konflikter på arbeidsplassen starter gjerne med bagateller og mindre uenigheter som ikke blir håndtert og får vokse seg store. Ofte sliter medarbeidere med samarbeid på grunn av ulik kommunikasjon eller faglige uenigheter, at kolleger over tid mener at en medarbeider ikke er god nok, oppfører seg dårlig eller slipper for billig unna med ting, skriver advokat Kari Bergeius Andersen. Boko Haram er en salafistisk, islamistisk militant gruppe i Nigeria. Den er sekterisk og ekstremt voldelig, og har utført en rekke terroraksjoner. Gruppa har base og opererer i hovedsak i Nord-Nigeria, men har også utført aksjoner andre steder i landet, som i hovedstaden Abuja og i nabolandene Tsjad, Niger og Kamerun. Boko Haram ble grunnlagt i 2002 med Mohammed Yusuf som leder 6. Tydelig kommunikasjon i akutte situasjoner Noen ganger må vi alikevel bruke et sterkere og tydeligere tonefall og kroppsspråk. Om vi observerer en akutt farlig situasjon, som vi vil skal stoppe med en gang, så kan vi si høyt NEI eller STOPP, og eventuelt gjenta dette og bruke et strengt kroppspråk og gå et skritt eller to mot barna konflikt som handler om hvordan materielle eller økonomiske goder skal fordeles mellom samfunnet. anonym - 23. november 2016: 2: 43 29. Interessekonflikt. En interessekonflikt er en konflikt om fordeling av penger og andre materielle verdier

Bakgrunnen for konflikten i DR Kongo. Det mest naturlige er å begynne med folkemordet i Rwanda (1994), men vi kan også gå lengre tilbake i tid for å forstå dagens situasjon i Kongo. Den koloniale arven og manglende statsbygging. Kongo var et av områdene i Afrika som i størst grad ble plyndret under kolonitiden Kategori:Mellommenneskelige konflikter. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har kun følgende underkategori. M Mobbing‎ (12 sider) Sider i kategorien «Mellommenneskelige konflikter » Under vises 6 av totalt 6. e-Forelesning: Lokale, regionale og globale konflikter. Forklar begrepene - konflikter. Terro Konflikter og menneskerettigheter. Læringssti om konflikter, terrorisme og menneskerettigheter.. Konflikt og løsning. Som personene i andre typer fortellinger, opplever også hoved-personen i novella et problem eller en konflikt. I mange noveller bygges spenninga opp mot et høydepunkt på slutten. Dette høydepunktet er ofte samtidig et vendepunkt der konflikten eller problemet får ei overraskende og uventa løsning

Kommunikasjon som grunnlag for sunne relasjoner mellomMedie- og informasjonskunnskap - Ti tips til bedre bilder

Konfliktforståelse og konflikthåndterin

 1. Humøret er lunefullt, og det er tilbøyelighet til kraftige følelsesmessige utbrudd, og til å skape konflikter i forhold til andre. Resultatet er at man har vanskeligheter med å inngå i stabile sosiale forhold i familien og på arbeidsplassen
 2. imere, alvorlige konflikter: 1. Hold korte møter og snakk med dine ansatte regelmessig. Dette er en effektiv måte å løse ubetydelige konflikter før de har utviklet seg til å bli noe større. 2
 3. Praktiske tips for megling av konflikter Forberedelse Grunnforutsetningen er at megling er frivillig. Ha dialog, husk at ingen liker å være i konflikt, og mange kan ha problemer med å bruke det ordet. Som megler skal ikke du komme med løsningen, den må ligge hos partene, og de må forplikte seg til den
 4. Språk er ikke uskyldig. Språk kan trappe opp eller ned konflikter. Et bittelite utsagnsord kan være med på å forme relasjonen mellom mennesker, på godt og ondt. Det er derfor viktig å interessere seg for virkningene av språket, og kassere de ord og uttrykk som ikke hjelper oss til å skape en ønskverdig framtid
 5. Fem mytar om NDLA og andre ofte stilte spørsmål Øydelegg opne læremiddel og NDLA ein velfungerande marknad for læremiddel? Læremiddelomgrepet og marknaden er i sterk endring, uavhengig av NDLA. Utviklinga globalt viser at distribusjons- og produksjonsbransjane endrar seg radikalt på grunn av ny teknologi og nye kommunikasjonsløysingar
 6. Sett dere inn i konflikten og utforsk mulige løsninger. Fuck fossils - en framtid du ikke vil ha Kjernestoff. Fuck fossils - en framtid du ikke vil ha er en fiksjonsfilm som handler om hvordan hverdagen vil kunne arte seg i år 2050. Spør NDLA. Personvernerklæring.
 7. Sett dere inn i konflikten og utforsk mulige løsninger. Kan ungdommen redde klimaet? Kjernestoff. Klimaspørsmålet står sentralt i temaet bærekraftig utvikling. 16-årige Greta Thunberg startet sin kamp for klimaet med en skolestreik. Sigurd Trageton Nettstedet er utarbeidet av NDLA med åpen kildekode
Salg, service og sikkerhet Vg2 - Konfliktløsningsmetoden

Konflikt - Wikipedi

 1. konflikter i det flerkulturelle samfunn. helsefag: håndtering av kulturkonflikter på arbeidsplassen. Ressurser. Download TIDSLINJE - GRISEN.odt (10.8 KB) Læringsaktiviteter. GRISEN AV LARS SAABYE CHRISTENSEN. Forberedelse: Kopier opp arket med tidslinja til elevene. Se vedlegg (opplastet fil)
 2. dre grobunn i kulturer der man aksepterer at mennesker er ulike, har ulike synspunkter, evner og arbeidskapasitet. Videre er det viktig å skape en kultur som aksepterer uenighet og diskusjon om sak, og hvor personangrep eller latterliggjøring av andres argumenter ikke aksepteres
 3. Barnesoldater. Ingen vet nøyaktig hvor mange barn som lever som barnesoldater, men vi vet at hundre tusenvis av barn under 18 år blir tvunget til å delta i væpnede konflikter som soldater, sex-slaver, kokker, spioner, bærere eller budbringere mens du leser dette
Historie Vg2 og Vg3 - Den somaliske republikken - fraHistorie Vg2 og Vg3 - Europeisk høymiddelalder, 1000–1350

Psykologi - Konflikt - Daria

Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Hvordan Kan Man Analysere Ei Novelle. Konflikt - Forfattersentru Happy Earth Day! Jordkloden trenger vår hjelp. Har du lyst på litt inspirasjon til hvordan vi kan skape en mer bærekraftig utvikling? Her er et utvalg..

Norsk - Fra heltekvad til YouTube - NDLA

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler Konflikt I Ei Novelle. Hvordan Kan Man Analysere Ei Novelle. Berettermodellen - Eksempel i 7 dele med Berettermodellen på Konflikt I Ei Novelle. Ndla litteratur analyse - NOR4410 - UiO - StuDocu. Konflikt I Ei Novelle. Stockholm av Bjarte Breiteig - Novelleanalyse - Studienett.no. Novelle analyse by Hedda Erle

HANDLING OG KONFLIKT Det er vanligvis en eller flere konflikter som danner utgangspunktet for novella. I noveller konsentrer forfatteren seg vanligvis for én konflikt. Men i for eksempel islendingsagaer finner vi flere konflikter. Hvilken gjennomgående konflikt som utgjør handlinga finner du i din novelle Dette vil normalt ta 1-2 timer i programfaget. Programfaglærere deler klassen inn i ulike grupper og gir hver gruppe en konflikt knyttet til praksisfeltet. Denne konflikten skal elevene lage en dramatisering av som skal framføres i form av et rollespill eller at elevene lager en digital fortelling/film

Religion og etikk - Humanisme og religion - NDLAHistorie Vg2 og Vg3 - Den europeiske dominansen tar form

NDLA film er en helt ny nettbasert filmtjeneste for elever og lærere i videregående skole. Her finner du spillefilmer, kortfilmer, dokumentarfilmer og TV-serier. Filmene er hentet fra norsk og internasjonal filmarv og kobles mot læreplaner i flere fag. De er valgt ut av NDLAs redaksjoner i samarbeid med Norgesfilm AS og Norsk filminstitutt Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter. Mål som bevaring av biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskapet og økonomisk vekst strider imot hverandre, og det er på grunnlag av dette at det er inngått et kompromiss for å bevare rovviltet samtidig som å sikre et. Konflikten i novellen er knyttet til guttens redsel, spenning og usikkerhet mot det øyeblikket han skal gi appelsinen til Gunn-eva. Vendepunktet i novellen er når gutten klarer å gi appelsinen til Gunn-eva uten at den faller i bakken

Norsk - Sagaen om Gunnlaug Ormstunge - NDLA

Dette er YouTube-kanalen for deg som vil lykkes på videregående. Vi har videoer innen mange fag, for eksempel, norsk, matematikk, naturfag, engelsk, historie.. Forhold som tidligere var uproblematiske, kan plutselig gi grunnlag for konflikt. Barnet kan for eksempel nekte å ta på seg regntøy når det regner. Det vil bestemme over seg selv. Når barnet får litt tid på seg og ikke blir presset, og kanskje også har kjent ubehaget ved å bli våt, roer gjerne slike konflikter seg Konflikt om karbonets kretsløp Jorda kan absorbere mye mer karbondioksid enn man har trodd til nå, ifølge ny studie. Norske eksperter er uenige om hvor mye vi egentlig vet om karbonkretsløpet. Bjørnar Kjensli journalist. Publisert fredag 13. november 2009 - 05:00.

 • Formler geometri.
 • Moomin quotes.
 • Tt kort bømlo.
 • Swims storm chelsea.
 • Waffenrad wehrmacht.
 • Rsv meinerzhagen hallenturnier.
 • Houston attractions.
 • Sas avbestilling refusjon.
 • Metal band oslo.
 • Feinkost käfer münchen.
 • Knete selber machen ohne speisestärke.
 • Operation anthropoid movie.
 • Jekteviksbakken 25.
 • Utseende beskrivelse spansk.
 • Hjortejakt i suldal.
 • Rathaus lomersheim öffnungszeiten.
 • La dolce vita film.
 • Verben mit dativ präpositionen.
 • Städte in der eifel.
 • Warcraft 3 frozen throne download.
 • Solarium tips.
 • Muskulær dystrofi.
 • Film om hjernen.
 • Wetter senftenberg.
 • De urørlige musikk.
 • Second life store.
 • Luft luft rakete bundeswehr.
 • Farsund kommune tlf.
 • Perseptuelle og kognitive krav.
 • Ord på e wordfeud.
 • Major minor studium usa.
 • Husbanken oslo.
 • D vitaminmangel lavt stoffskifte.
 • Personalausweis abgelaufen potsdam.
 • Mrp krutt.
 • Politiets fellesforbund.
 • Ticket.
 • Karbohydrater i banan.
 • Büro jobs vilsbiburg.
 • Gasslampe biltema.
 • Psykologi 1 aschehoug lydbok.