Home

Nyromantikken kjennetegn

Kjennetegn på nyromantikken - Portfoli

Nyromantikken i Norge er i maleriet (og litteraturen) en betegnelse på en retning perioden 1890 - 1905. Den etterfølger realismen, naturalismen og impresjonismen, og vektlegger landskapsmystikken og stemningslandskapet.. Nyromantikken også kalt symbolismen fyller et følelsesmessig tomrom som i varierende grad var til stede i periodene etter romantikken nyromantikken. Mennesket, menneskesjelen er det største, det høyeste, det merkeligste. Menneskesjelen er en verden, - utover jorden, utover rommet. Den er en verden. Men i den verden er det mørke irrganger, hav av synd, av sorg, av smerte, netter av famling og tåke. (Sigbjørn. Nyromantikken og realismen har mange likhetstrekk, men likevel tenkte nyromantikerne annerledes og hadde andre meninger om de samme sakene. Folk mente mennesket ble for fremmedgjort av industrilaseringen som vokste frem. Forfatterne var ikke lenger opptatt av samfunn og typer, men individer og særtilfeller

Nyromantikken (ca. 1890-1905) 11.Modernismen (ca. 1890-1980) Ekspresjonisme (ca. 1900-1940) Futurisme (ca. 1909-1939) Romantikkens kjennetegn. Følelsesladet: Den romantiske litteraturen rommer ofte store og sterke følelser. Det er menneskets indre liv som er i fokus for diktningen Som nevnt er det 1890-årene som preges av den nye litterære trenden her til lands, og det er gjerne Knut Hamsun som gis æren for å introdusere nyromantikken med romanen Sult i 1890. 1890-årene i Norge representerer et mangfold av 'retninger', og nyromantikken er strengt tatt ett strømdrag blant flere, men brukes ofte i vid mening om hele perioden fra ca. 1890 til ca. 1905 Nyromantikken var en sidegren til modernismen på 1890-tallet. Offisiell start ved bejublet fremføring av Vilhelm Krags dikt «Fandango» høsten 1890. Nyromantiske motiv og tema: Sivilisasjonskritikk, fokus på den ensomme outsideren, naturmystikk, erotikk og destruktiv kjærlighet, en ny religiøsitet (orientalske religioner, naturreligion)

nyromantikken - kunst - Store norske leksiko

Nyromantikken - Wikipedi

Victoria er en kjærlighetsroman skrevet av Knut Hamsun skrevet i 1898. Den handler om møllerens sønn, Johannes og slottsherrens datter Victo.. Fra begynnelsen på 1900-tallet får vi en ny epoke i norsk litteratur, og nyromantikken må vike. Den nye epoken, nyrealismen, var en reaksjon på den romantiske rosemalingen av samfunnet og livet og en slags fornyet utgave av realismen fra 1870-90 årene Romantikken var en reaksjon på opplysningstidens fokus på fornuft. Romantikerne ønsket å fremme følelser, fantasi og originalitet. De satte derfor intuisjon og sanser høyt, og skilte mellom det vi kan se, og den åndelige verden som ligger bak den konkrete Trekkene vi kan hente fra nyromantikken gir klare relasjoner til det essensielle rundt Victoria. Realisme og naturalisme var emner som stod nokså sentralt i nyromantikken. I romanen kommer det klart frem at Victoria drømmer om det naturlige. Hun er til tids også en realist, hun oppfører seg godt og gjør sine foreldre stolte Realismen + nyromantikken -> nyrealismen I den nyrealistiske litteraturen var altså samfunnsutviklingen rammen omkring menneskene, og målet for mange av forfatterne ble å vise hvorledes man kjempet med seg selv for å kunne forholde seg til de store endringene som fant sted

Kjennetegn på realistisk og naturalistisk diktning; Kjennetegn på modernistisk diktning (1890-årene) Kjennetegn på nyrealistisk diktning; Kjennetegn ved modernistisk diktning (1900-tallet) Kulturdebatten i 1930-årene og sentrallyrikk før 1945; Modernisme og sosialrealisme etter 1945; Kjennetegn på postmodernistisk diktning; Test deg sel > kjennetegn på romantikk. Stikkord: kjennetegn på romantikk Romantikken. På slutten av 1700-tallet ser vi en antimoderne tendens som svermer for naturen og kritiserer samfunnet for å ødelegge mennesket. Man vil tilbake til det enkle og naturlige Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202 Kjennetegn på modernismen. Nyromantikken - Nyromantikk er i dag en retning som ses på som en sidegren til den modernistiske. Diktet Fandango av Vilhelm Krag pangstartet nyromantikken. Det har fri form, musikalske kvaliteter og innslag av orientalsk motiv, og det førte til stor jubel når det først ble fremført

Nyromantikken er en periode innenfor litteraturen som varte fra rundt 1890 til like etter 1900. Retningen var en reaksjon på realismen og naturalismen. Nyromantikken hadde knytninger til tidligere retninger slik som høyromantikken og nasjonalromantikken. Poesi, prosalyrikk og eventyrdiktning var spesielt viktige sjangere for nyromantikken Ulikheter fra romantikken: Nyromantikken - Angst (fremmedgjøring) - Gud er død - disharmoni - modernismen 1890-1905 Knut Hamsun Sentrale forfattere: Sigbjørn Obstfelder Jeg ser VIlhelm Krag Fandango Knut Hamsun Sult og 90-tallsromanene Skjærgårdsø Kjennetegn: Kilder

Nyromantikk og tidlig modernisme, VO Frederik II vgs, nors Romantikk er betegnelsen på en retning innen kunst og kultur, hovedsaklig på 1800-tallet. Romantikken dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Det er vanskelig å sette en klar grense for når romantikken tok slutt, da den varte lenger innenfor enkelte kunstformer enn andre

Video: Norsk - Nyromantikken - NDL

Nyromantikken. Knut Hamsun, en av representantene for nyromantikken i Norge. Omkring 1890 foregikk det en nyorientering innen kunsten i Norge. Garborgs diktsyklus Haugtussa) hører til periodens kjennetegn. Interessen rettes gjerne mot ulike former for ubevisst sjeleliv og ekstreme sjelsytringer Nyromantikken var en tid da skildringene i litteraturen ikke måtte være sanne, for det viktigste var å få beskrevet menneskets indre sjeleliv og selvfølgelig den gammeldagse og uberørte naturen. Kjennetegn for nyromantikken er at enkeltmennesket og deres følelser blir satt i sentrum. Følelser som sjalusi, angst, fremmedfølelse og lykke

Nyromantikken Typiske kjennetegn - Studienett

Her finner du en power point du kan bruke som inspirasjon. Nyromantikken Nyromantikken var en tid da skildringene i litteraturen ikke måtte være sanne, for det viktigste var å få beskrevet . Menneskets indre sjeleliv og den gammeldagse og uberørte natur. Nyromantikken var en reaksjon på realismen og naturalismen.-Knut Hamsun-Henrik Ibsen-Bjørnstjerne Bjørnson var kjente forfattere på denne tiden Hovedtrekk ved romantikken Man kan si at romantikken la vekt på fantasi, følelser, natur og folkeliv. I romantikkens diktning var følelser, opplevelser og fantasi viktigere enn fornuft som var et stort tema i opplysningstiden. I romantikken skulle man ikke dikte etter et mønster. Diktene skulle vokse frem som en blomst. Dikterens oppgave i samfunnet va Noen av romantikkens sentrale kjennetegn er at man i stedet for rasjonalitet søker en inderlig følsomhet. I stedet for å forsone seg med verdens kaotiske tilstand søkes en opphøyet indre harmoni. Romantikeren forsøker ikke å endre den virkelige verden, men å slippe vekk fra den. Det er ikke lenger et ideal å være et rasjonelt menneske Jeg hadde nyromantikken og Knut Hamsun som prøvemuntlig. Fikk 6 :!: Her er hva jeg sa på lysbildet Kjennetegn i pp-presentasjonen min: Akkurat som for romantikerne, virket livet i byen for nyromantikerne kunstig og urent. Det var livet på bygda og i naturen som var idealet, og dikterne hadde stor sans for mystikk, drømmer og lengsel

Nyromantikken i Norge - Kunsthistori

nyromantikken - Kompetanse Norg

 1. Med nyromantikken kom en gjenoppliving av romantikkens idealer. Perioden var preget av en lengsel etter den ekte, rene naturen og en avstand til sivilisasjonen, som realismen kritiserte så sterkt. Det er menneskesinnet og ikke samfunnet som står i sentrum for diktingen, og lyrikken ble den viktigste sjangeren
 2. Nyromantikken innebar også fornyelse for poesi, som under realismen og naturalismen hadde gjort lite av seg. Den nyromantiske bevegelsen er et viktig kjennetegn ved 1890-årene. Men den var slett ikke så omfattende som den tradisjonelle litteraturhistorien ofte har påstått. Nyromantikken var et merkbart, men nokså marginalt fenomen
 3. Kjennetegn på modernismen. Nyromantikken - Nyromantikk er i dag en retning som ses på som en sidegren til den modernistiske. Diktet Fandango av Vilhelm Krag. 1) Kjennetegn på modernisme a. Handler om erfaringen av det å være menneske i en verden som føles ny og moderne b

Opprett et Word365-dokument. Lagre dokumentet som «Kjennetegn - nyromantikken. Bruk opplysningene i kildene dere har fått utdelt, og lag en punktliste der dere noterer 3-5 kjennetegn som alle kildene viser til. Lever dokumentet på It's learning. Frist: Innen søndag, uke 2. Oppgave 2. Chateaubriand. Romantikken, som først oppsto i Tyskland på slutten av 1700-tallet, var en litterær revolusjon: Den brøt med klassisismen ved å finne opp nye rytmer og verseformer, og tok samtidig et oppgjør med rasjonalismen som preget opplysningstiden, gjennom å legge mer vekt på inderlige følelser og stor lidenskap

Nyromantikken - Daria

Nyromantikken og romantikken har mange likhetstrekk seg i mellom, men nyromantikken ser på ting med en annen synsvinkel og har naturlig nok andre meninger om de samme sakene. En viktig forfatter i denne perioden er Knut Hamsun. Noen kjennetegn ved modernismen er: -. Romantikken, Nasjonalromantikken og Nyromantikken by Tina Leif Østbys Fra naturalisme til nyromantikk - Nr 02 - 2011 Kjennetegn på nyromantikken. Norsk - Nyromantikken - NDLA. Nyromantikken. Kapittel 7 Tidlig modernisme og nyromantikk - 1890-årene Nyromantikken. Nyromantikken by Jenny Rolland

Nyromantikken by Jenny Rolland on Prezi

Nyromantikken var først og fremst en reaksjon på gamle ideer og tanker fra realismen. Etter at jeg slettet Facebook-kontoen min og siden skrev en dejta sidor spalte om det, har jeg hørt fra flere som sier de kunne tenke seg å gjøre det samme, men de får seg bare ikke til å gjøre det. Mens opplysningstiden satte fokus på fornuft, viten, frihet og frems () Den nye retningen i diktingen, nyromantikken, fikk overtaket på realismen i 1890-årene. Det ble igjen lagt mer vekt på skildringer av menneskets tanker og følelser, noe som førte til at lyrikken kom mer på mote. Annonse: Studer i Oslo, Bergen eller på nett Litteraturhistorisk sett blir 1890-årene kalt gjerne kalt for nyromantikken. Man kan si at nyromantikken var oppgjør mot den realistiske og naturalistiske skrivekunsten som var problemorientert og samfunnskritisk. Nå ville dikterene skrive om det ubevisste sjelelivet og det irrasjonelle menneskesinnet. Kjennetegn på nyromantikken

Ytterligere kjennetegn for denne perioden var den såkalte «dannelsesromanen». I «dannelsesromaner» får leseren følge en persons utvikling gjennom livet, hvordan denne påvirkes av eksempelvis sine reiser og møter med andre mennesker. Formen var ofte optimistisk, personen utvikledes til et sannere og helere menneske Et kjennetegn ved postmodernisme er at dette fokuserer på individet istedet for felleskapet. I dag velger vi utdanning og jobb etter interesse - ikke fordi vi må, som eneste alternativ for å kunne overleve. Å argumentere for at man velger å studere f.eks kunst fordi det interesserer en er helt legitimt i et postmoderne samfunn Det er flere kjennetegn ved skittenrealistisk litteratur. Man kan si at det er en ganske hardkokt type, hvor heltene er antihelter og ofte i deprimerende eller desperate situasjoner. Heltene er nesten alltid menn, og de er innesluttede og ensomme, fanget i sin egen tankeverden Nyrealisme eller etisk realisme er eit vanleg namn på den meir røyndomsnære og ofte samfunnsengasjerte diktinga som tok til rundt 1905.Retninga nådde ein topp rundt 1920, men strekte seg like fram til andre verdskrigen og til dels lenger. Bølgja med nyromantikk og symbolisme frå 1890-talet ebba ut, men dei nye realistane tok likevel med seg nokre av trekka frå nyromantikken, særleg.

nyromantikken. Mennesket, menneskesjelen er det største, det høyeste, det merkeligste. Foruten Hamsun er diktere som Vilhelm Krag, Sigbjørn Obstfelder og Hans E. Kinck, men også Jonas Lie, opptatt av sjel, naturmystikk og kvinnen som erotisk vesen ; Typiske kjennetegn ved nyromantikken og dens opprinnelse og historie Nyromantikken også kalt symbolismen fyller et følelsesmessig tomrom som i varierende grad var til stede i periodene etter romantikken Tidlig modernisme og nyromantikk 1890-årene Kjennetegn på nyromantikken. Jf. tabeller på side 129 i Intertekst vg3 . VGSkole: Nyromantikken i Nor Eg har valt oppgåva om Karens jul av Amalie Skram, og eg vil starta med å presentere forfattaren og naturalismen, som er den litteraturhistoriske epoken novella høyrer til samtidig som eg vil prøve å analysere novella Karens Jul.. Forfattaren av Karens jul heitar Amalie Skram, tidlegare Amalie Alver. Ho blei fødd i Bergen i 1846 og gifta seg i tidleg alder med den 9 år. Nyrealismen kjennetegn Nyrealismen - Wikipedi . Med nyrealismen ebbet bølgen av nyromantikk og symbolisme fra 1890-tallet ut, men de nyrealistene tok likevel med seg en del trekk fra nyromantikken,. Nyrealismen - en etisk realisme. Felles for litteraturen som blei skrevet i tidsrommet mellom 1900 og ca. 1930, var ønsket om å belyse ulike etiske

Nyromantikken var en norsk reaksjon på realismen og blir gjerne regnet som et 1890-tallsfenomen, og dette reagerer nyromantikeren mot. Sansen for poesi, prosalyrikk, og eventyrdiktning hører til periodens kjennetegn. Poesien skulle føres nærmere musikken, som nyromantikkerne mente hadde en mystisk sammenheng med sansene Hva mener du kjennetegner et menneske? Hva skal du lære? Når du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne • beskrive hovedtrekkene ved naturalismen som livssy Sigbjørn Obstfelders forfatterskap er et av de merkeligste og mest betydningsfulle i norsk diktning. Hans verk peker fremover mot vår tids moderne lyrikk, og han er en av de mest markante skikkelser i nyromantikken, som var en reaksjon mot 1880-årenes realisme og samfunnskritikk Da den realistiske retning gikk over i modernismen, eller nyromantikken, på 1890 tallet, fantes imidlertid en dikter som tok del i de samme strømninger. Dette var Sigbjørn Obstfelder. Hans diktning innebar en radikal fornyelse av lyrikken, med frie vers og dristig billedbruk var han i Norge flere tiår forut for sin tid

Nyromantikken Nyromantikken er betegnelsen på det som skjedde i kunst-Norge på 1890 tallet. Dette skjedde ikke bare i Norge, men også ute i Europa. Man kan kalle det som skjedde en nyorientering i kunsten i Norge. Nyorienteringen kan ses på som en reaksjon på naturalismen og realismen. Noen kjennetegn på nyromantikken Nyromantikken og romantikken har mange likhetstrekk, men likevel ser nyromantikerne på ting fra en annen synsvinkel og har andre meninger om de samme sakene Nyromantikken / Modernismen Nyromantikken var en reaksjon mot det realismen og naturalismen stod for, forfatterne var igjen opptatt av stemninger og følelser, de ville ikke lenger fokusere på problemer

Romantikkens kjennetegn - Studienett

Nyromantikken innebar også en fornyelse for diktningen, som det hadde vært lite av under modernismen. Kjennetegn for denne perioden: -interesse for mennesket og spesielt menneskets sje Sansen for poesi, prosalyrikk og eventyrdiktning er kjennetegn i nyromantikken. Hovedfokus rettes ofte mot ulike former for ubevisst sjeleliv og ekstreme sjelsytringer. Det sentrale tema er forholdet mellom natur og sivilisasjon og forholdet mellom den ene og de mange Nyromantikken bestod av ulike retninger og brukes ofte i vid mening om hele perioden fra ca. 1890 til ca. 1905. Sansen for poesi, prosalyrikk, eventyrdiktning i vid forstand hører til periodens kjennetegn. Skrivemåten rettes mot ulike former for ubevisst sjeleliv og ekstreme sjelsytringer Nyromantikken Rundt 1890 ble det en nytenkning innenfor kunsten i Norge. Det var en slags reaksjon mot realisme eller naturrealisme og det nye samfunnet hvor industrialisering og byutvikling sto sentralt. Dikterne vendte seg mot heimsbygda og dyrka den urørte naturen i stedet for sosiale problemer og diskusjoner

Kjennetegn på nyromantikken - Om læringsarenaen Portfoli

Nyromantikken, modernismen og det moderne prosjekt Flere kjennetegn på perioden er sammenbrudd ved at tradisjonelle verdier og religion mister mening. Man går bort fra jeget, virkeligheten blir flertydig. Som nevnt, var modernismen en lengre periode i litteraturen som sluttet utover 1900-tallet Det som kjennetegner Det moderne prosjekt er de tre f-ene:Fihet: troen på at mennesket kan bli fritt og selvstendig Fornuft: troen på at fordommer, overtro og ufornuftige meningen kan avsløres Framskritt: troen på at historien og verden utvikler seg til det bedre Modernismen oppstår på 1900-tallet og er en av epokene innenfor Det moderne prosjekt

Ingen over, ingen ved siden – Samfunnsviter'n

VGSkole: Nyromantikken i Norg

Nyromantikken har enormt mange kjennetegn i tillegg til de få jeg har ramset opp nå ; Verkene hans som er de mest kjente regnes til nyromantikken. Disse verkene er Sult, Mysterier, Pan og Victoria. Andre sentrale personer er Hans E. Knick, Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Litteraturen 1870-1900 (Nyromantikken* (1890-1905)* (Arne Garborg 1851: Litteraturen 1870-190

Kapittel 6 - Tidlig modernisme og nyromantikk - 1890-åren

Jeg har valgt å beskrive noen kjennetegn fra Bergen dialekten. I denne dialekten hører man at de bruker eg når de snakker om 1.person entall. Når de snakker om 1.person flertall bruker de da infinitivsendingen som er mest vanlig, a- ending.Man kan høre i eksempelet når de sier å plukka. Nektingsverbet som blir brukt i denne dialekten er ikkje Nyromantikken: Litteraturhistorien rundt 1890 årene blir kalt nyromantikken. Dette fordi forfattere fra denne tiden var lei den realistiske og naturalistiske skrivekunsten og ønsket en fornyelse av poesien

Nyromantikk - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

Nyromantikken på 1890-tallet. På slutten av 1800-tallet oppstår det noe nytt i litteraturen. Kjennetegn er fremskrittspessimisme, en følelse av fremmedgjorthet og masse eksperimentering innenfor kunsten. Her har får vi store navn i litteraturen som blant annet James Joyce. Tidlig modernisme og nyromantikken. Mellomkrigslitteraturen. 6 Litteraturen fra 1945 til i dag. Litteraturen fra 1945 til 1980. Litteraturen fra 1980 til i dag. 7 Språkhistorie og språkpolitikk. Norrønt språk. Den mellomnorske perioden 1350-1550. Språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet Norsk VG3: Fra realisme til nyromantikk og modernisme - del 3: Eksempel fra litteratur - Duration: 10:53. Norsklærerne på Ullern 1,335 view

Hvilke kjennetegn er viktigst under de ulike epokene

Nyromantikken Nyromantikkens tid (1890-1905) kjennetegner menneskets sterke kjærlighet til naturen. Men ettersom nyromantikkens kjennetegn spredte, fant fler forfattere inspirasjon i nyromantikkens aspekter. Obstfelder er sett på som en stor nyromantisk dikter Page 29 and 30: 1890 -årene og nyromantikken• Ku; Page 31 and 32: • Ny-romantikerne• forherliget ; Page 33 and 34: Spesielle kjennetegn• Skrev om de; Page 35: • Opptatt av det mystiske og ekso; Page 39 and 40: Vilhelm Krag• 1871-1933• Fø; Page 41 and 42: Knut Hamsun1859-1952• Fremste rep; Page 43 and 44: • Markerte seg i. Litt om kristiansandsdialekten Leniniserte plosiver, populært kalt blaude konsonanter, er kanskje det man først legger merke til ved dialekten i sør.Likevel er ikke målmerket særegent for Kristiansand, det er et kystfenomen man finner på nesten hele Sørlandet Noen kjennetegn ved nyromantikken er:<br />- Interesse for mennesket<br />- Beskrivelse av ung kjærlighet og forelskelse<br />- Religiøse og mytiske spørsmål igjen interessante<br />- Dyrking av språket som appellerer til sanseinntrykket<br />- Natur- og gatebilder oppleves som sinnsstemninger<br />- Individualisme<br />.

Kjennetegn på modernisme. Modernistisk lyrikk - Rolf Jacobsen er kanskje dem fremste modernistiske 1900-tallslyrikeren i Norge. Han er fascinert av det nye: estetikken, kreftene og mulighetene. Holdningen til det moderne er likevel tvilende i de tidlige diktene, og med årene ble han tydelig kritisk 1) Kjennetegn på modernisme a. Handler om erfaringen av det å være menneske i en verden som føles ny og moderne b. Knyttet til storbyen c. Fremmedgjorthet preger mange av tekstene d. Modernismen vil bryte med tradisjonen ved å i. Eksperimentere med form - for eksempel dikt uten fast rim og rytme ii «Det at en litteratur i våre dager lever, viser seg ved at den setter problemer under debatt.» -Georg Brandes Realisme betyr det som etterligner virkeligheten, altså å se verden slik der er, uten å tilsløre eller skjule fasaden. Realistisk kunst og litteratur forsøker å beskrive virkeligheten så objektiv, nøkternt og sant som mulig. Det er Fortsett å lese Realisme

 • Oxalis stell.
 • Rendre malade synonyme.
 • Takshingel levetid.
 • Tradisjonell norsk mat oslo.
 • Hjelp jeg får ikke jobb.
 • Usps first class package international service delivery time to norway.
 • Rosemaling trondheim.
 • Angst redd for å gjøre feil.
 • Tribute von panem cressida.
 • Stadttheater aschaffenburg programm.
 • Norges lengste bru drammen.
 • Tujuan sosialisme.
 • Easygrow sovepose.
 • Pilzpneumonie röntgenbild.
 • Florian stetter.
 • Hum norsk.
 • Lasse stefanz spilleplan 2017.
 • Hvilket fylke ligger sognefjorden i.
 • Berlin 1948.
 • Gesamtschule heiligenhaus kollegium.
 • Helsefagarbeider jobb på sykehus.
 • Tt kort bømlo.
 • Br radio app.
 • Kappahl london.
 • Bergschulen garmisch.
 • Hva er karbohydrater bygd opp av.
 • Hva spiser håkjerring.
 • Bretz bett.
 • Ludwigskirmes saarlouis 2017.
 • Dreierkombination lenormand.
 • Byggblankett 3426 b:2011.
 • Nike presto dame.
 • Kjerringråd snørr.
 • Reise til tokyo visum.
 • Aviva oberbruch.
 • Fargeblind jobb.
 • Empowerment ledelse.
 • Livet efter dig trailer.
 • Sephora ungarn.
 • Fristed kryssord.
 • Ficus carica stell.