Home

Fremmede arter forskrift

Forvaltning av fremmede arter. Miljødirektoratet har ansvar for å forvalte forskrift om fremmede organismer. Den har som mål å hindre at fremmede arter innføres, settes ut, spres eller gir uheldige følger for naturen. Vi deltar også i internasjonalt samarbeid på dette området Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfold. Økt handel, globalisering og klimaendringer vil forsterke spredningen fremover Endr. i forskrift om fremmede organismer. Miljødirektoratet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i forskriften hvis dispensasjon i det aktuelle tilfellet ikke medfører, eller kan medføre, uheldige følger for naturmangfoldet, jf. § 1, eller hvis andre vesentlige samfunnsmessige hensyn gjør det nødvendig Forbudte arter, svartelista og forskrift om fremmede arter. Fra 1.1.2016 trådte en ny forskrift om fremmede organismer i kraft, og med den ble en del arter forbudte å importere, omsette og sette ut i Norge. I tillegg ble det pålagt å søke om tillatelse for å importere, omsette og sette ut en rekke arter 1. Hvilke tiltak krever tillatelse etter forskrift om fremmede organismer I dette kapitlet finner du en oversikt over når du må søke om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer, og om hvilke arter som er forbudt, sortert etter organismegruppe. Forskriften gjelder levende eller levedyktige organismer. Dødt materiale som stammer fr

Gjennom forskrift om fremmede organismer har Norge fått på plass et helhetlig regelverk for innførsel og utsetting av de fleste fremmede arter. Forskriften skal gjøre det lettere å forhindre at skadelige fremmede arter kommer inn i landet, og at de sprer seg ut i naturen og truer naturmangfoldet Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Håndtering av masser infisert av slike arter kan medfører risiko for spredning og negativ påvirkning på stedegen natur. Etter naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer er det krav til aktsomhet for å unngå spredning a Ikke alle fremmede arter utgjør et problem, men en del arter som etablerer seg i nye områder medfører store endringer og skader på planter. Forskrift om fremmede organismer og forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål,. Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Mink, kanadagås, kongekrabbe og hagelupin er eksempler på fremmede arter som er etablert i Norge, og har en negativ effekt på naturmangfoldet

Fremmede arter - Miljødirektoratet - Miljødirektorate

Fremmedartslista 2018 viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge. Her kan du søke på enkeltarter som har gyldig vurdering fra 2018, eller gjøre et filtrert søk tilpasset ditt behovet Forskrift om fremmede organismer . Forskrift om fremmede organismer trådte i kraft 1. januar 2016. Denne forskriften setter regler for import, omsetning og utsetting av fremmede arter. Forskriften utdyper bestemmelsene i kapittel IV i naturmangfoldloven. Hovedregelen er at det kreves tillatelse for å innføre eller sette ut fremmede arter i. Noen av de fremmede artene hører ikke hjemme i norsk natur. Enkelte av disse utgjør en trussel mot naturmangfoldet. Statens vegvesen forsøker å bekjempe og hindre videre spredning av utvalgte arter. Rapporten Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk (2016) beskriver hvordan Statens. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden. Fremmede arter er et stadig økende problem, og det er nødvendig å hindre introduksjon og spredning av artene for å stoppe naturtap og redusere samfunnskostnadene Fremmede arter. Forskrift om fremmede organismer. Forskrift om fremmede organismer er vårt viktigste verktøy for å hindre spredningen av fremmede arter i norsk natur. Fremmede arter. Fremmedartslista. Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge

Fremmede planter og dyr fortrenger norske arter og kan føre til at de dør ut for alltid. Tap av naturmangfold er en av menneskehetens største utfordringer. Regjeringen har i dag vedtatt nye regler om fremmede arter. Regelverket er et viktig bidrag for. - Innføring i Forskrift om fremmede organismer: Viktige momenter å forholde seg til, plikter og krav, erfaringer så langt med forskriften. -Hvordan søke om utsetting av arter på vedlegg 5 og erfaring med søknader så langt Fremmede arter kan bringe med seg andre blindpassasjerer, som parasitter og nye sykdommer. De kan også blande seg med stedegne arter og i enkelte tilfeller redusere det totale genetiske mangfoldet. Som oftest er det greit å definere en fremmed art, men noen ganger kan det være vanskelig. Spesielt gjelder dette underarter og varianter Fremmede dyr i Trondheim. Kanadagås og mink er eksempler på svartelistede dyrearter som er registrert i Trondheim. Fiskeartene mort og ørekyt står ikke på den nasjonale svartelista, men er regionale fremmede arter som skaper problemer i vannmiljøet. Forskrift om fremmede arter. Fra 1. januar 2016 gjelder forskrift for fremmede arter Fremmede skadelige arter Fremmede skadelige arter, fremmede organis - mer, invaderende arter, planteskadegjørere Rapporten beskriver hvordan Statens vegves - en følger opp lovverk om fremmede skadelige arter og om andre uønskede arter som plant - eskadegjørere. Statens vegvesen Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelin-gen 15/244950 Nr. 38

Fremmede arter Miljøstatu

Fremmede arter - Norges Zoohandleres BransjeforeningKrepsedilemma - Norges Zoohandleres Bransjeforening

Forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer

 1. ANALYSE OG TILTAKSPLAN FOR FREMMEDE ARTER Forskrift om fremmede organismer og Naturmangfoldloven forplikter alle som kan spre aggressive arter til å ta nødvendige hensyn for å unngå dette. For å kunne ivareta dette hensynet, krever virksomhet for veg, anlegg og park at det skal gjennomføres analyse og tiltaksplan ved tiltak p
 2. En av oppgavene til vår forening er å være bindeledd mellom hagedameiere og våre myndigheter. Miljødirektoratet har kommet med et forslag til ny forskrift om fremmede arter. Det er denne forskriften som regulerer hva vi kan holde i våre hagedammer av både fisk og planter. Styret har nå sendt..
 3. Forskrift om fremmede organismer Forskriften om fremmede organismer ble vedtatt 19.06.2015. Nedenfor følger informasjon om de 28 arter vil bli forbudt å importere, plante og selge. 2. For 30 arter vil det kreves utsettingstillatelse (med viss område og regional hensyn)

Forskrift om fremmede organismer - Sabim

Fremmede arter i Norge SE 8. Svært høy risiko HI 9. Høy risiko PH 10. Potensielt høy risiko LO 11. Lav risiko NK 12. Ingen kjent risiko NR 15. Ikke vurdert Størrelsen på sirklene i kartet symboliserer antall observasjoner i punktet De viktigste endringene forslaget til forskrift om fremmede organismer vil medføre i forhold til gjeldende rett er: 1. Nasjonale forbud mot innførsel, utsetting og omsetning av 31 landlevende planter i kategorien svært høy økologisk risiko i Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012. 2 Fremmede arter er planter og dyr som innføres i områder der de ikke hører hjemme. Alle arter er tilpasset sine omgivelser, og det er umulig å forutsi konsekvensene av å flytte på dem. Mange av de fremmede artene klarer ikke å etablere seg skikkelig, og utgjør ingen stor trussel mot biologisk mangfold i Norge

- Hele 133 fremmede arter er påvist for første gang i Norge gjennom prosjektet. I samme periode er det innført en ny forskrift som har som formål er å hindre innførsel, utsetting og spredning av fremmede organismer som kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet Noen fremmede arter klarer å etablere seg så bra i norsk natur at de utkonkurrerer våre hjemlige arter. For å få bukt med utfordringen, er det laget en ny forskrift. Den nye forskriften om fremmede organismer trår i kraft 1. Dette engasjerer kommunene, og salen var full da Fylkesmannen arrangerte årets fagsamling om fremmede arter Nye arter truer naturen blant annet gjennom parasitter, sykdommer og i konkurranse med eksisterende arter. Mer enn 2500 fremmede arter er allerede registrert i Norge Vi skiller mellom fremmede arter og skadelige fremmede arter. Bekjempelse av skadelige fremmede arter har høyt fokus, EU bruker 100 milliarder kroner i året. Det foreligger nasjonale strategier for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen. I 2016 kom en forskrift om fremmede arter, med forbudslister basert på svartelisten Fremmede organismer er arter som er etablerte utenfor der de fra naturens side skulle vært. 1532 slike arter er registrert i Norge, og litt over tusen av dem er planter, alger og moser. Risikoen ved disse ble grundig vurdert da det i 2018 ble laget en ny oversikt over fremmede arter i Norge, den såkalte «Fremmedartslista»

Video:

Norsk importforbud irriterer Canada. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev. I all hovedsak bekjemper Vestby kommune fremmede arter med mekanisk bekjempelse som slått og oppgraving, men noen arter lar seg ikke fjerne ved mekanisk bekjempelse. I Vestby kommune er det i hovedsak artene rynkerose ( Rosa rugosa ) og parkslirekne ( Reynoutria japonica ) som må bekjempes ved kjemiske plantevernmidler Arter som har «høy» og «svært høy» risiko for å påvirke lokalt biologisk mangfold negativt, omtales som svartelistede. I henhold til natur-mangfoldlovens forskrift om fremmede arter har virksomheter og enkeltpersoner plikt til å: • vise aktsomhet ovenfor utilsiktet spredning av fremmede arter • iverksette tiltak mot sprednin 133 fremmede arter - Hele 133 fremmede arter er påvist for første gang i Norge gjennom prosjektet. Ikke alle vil kunne slå rot og overleve i vårt klima, men prosjektet har også avdekket at det har skjedd spredning til norsk natur fra enkelte av disse artene, sier miljødirektøren

Fremmede skadelige arter Miljøstatu

 1. Merknader til forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. FOR-2004-12-22-1799 tolkes denne bestemmelsen på en slik måte at følgende organsimer betraktes som fremmede: Alle arter som ikke forekommer naturlig i området betraktes som fremmede
 2. Fremmede arter Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi
 3. Fremmede skadelige arter. Kommunen har en viktig rolle i å hindre og forebygge at fremmede skadelige arter sprer seg i naturen. Det er knyttet til arbeidet med arealforvaltning, forsvarlig håndtering av hageavfall og bekjempelse av bestander av fremmede skadelige arter.Ofte handler det om å ha nok og riktig informasjon til å kunne ta de riktige avgjørelsene
 4. Fremmede arter er arter som er spredt ved hjalp av mennesker til områder de ikke hører I følge Forskrift om fremmede organismer er det blant annet forbudt å innføre, selge og plante en del fremmede organismer som medfører, eller kan medføre, uheldige følger fo
 5. Fremmede arter i norsk natur Innførsel av arter til nye leveområder der de ikke er naturlig hjemmehørende, kan i noen tilfeller endre det aktuelle økosystemet vesentlig, for eksempel ved å utkonkurrere arter med nøkkelfunksjon i økosystemet i næringskjeden eller ved å spre sykdommer og parasitter
 6. Forskrift om fremmede organismer; Hjelp oss å bli kvitt fremmede arter som har spredt seg i naturen. Kommunen ønsker hjelp med å få kartlegge fremmede arter, slik at vi får en god oversikt, og lettere kan vurdere hvor og når det skal settes inn tiltak
Norsk natur er under angrepSe hva Sabima har oppnådd så langt! - Sabima

Fremmede skadelige arter Mattilsyne

Forskrift om fremmede organismer Fastsatt ved kgl. res. xx.xx.2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 28, 29, 30 og 31, og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst a Her kan du velge «fremmede arter» under kartlaget «Arter av nasjonal forv.interesse», og se hvor det er funnet fremmede arter så langt. Hvis du har funnet en ny lokalitet, meld det inn til Artsdatabanken. Spredning av arter ved graving i grunnen. Vær oppmerksom på at fremmede arter kan spres ved graving og utfylling i terrenget Fremmed art beskrives i Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (Miljøverndepartementet 2007) slik: Med fremmede arter mener vi her arter, underarter eller lavere taksonomiske nivåer, inkl. populasjoner, som ved menneskers hjelp er blitt introdusert utenfor sitt normale utbredelsesområde Fremmede arter. 28 likes · 1 talking about this. Denne siden er for de som vil lære mer om fremmede arter. Her vil vi utveksle informasjon om arter, utbredelse, skadepotensiale og bekjempelsesmetoder Marièl Eikeset Koren Seks rader med potet blir mat til langt over nyttår

Fremmede arter - Artsdatabanke

Fremmede arter i Norge NB! Dette er risikovurderingene fra 2012. Se de nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista201 Forskrift om fremmede organismer, somogsåtrådte i kraft 1. januareffekter2016, danner rammen for vurdering. De senere års fokus på trusselen fremmede arter kan utgjøre for vårt naturmangfold, gjør at tidligere praksis ved utsetting av hønsefugler for jakt og jakthundetrening må vurderes på nytt, i lys av ny kunnskap Innføring av fremmede arter er et stort miljøproblem fordi innførte arter som ikke hører naturlig hjemme i et område kan fortrenge viltvoksende arter og forandre naturlige økosystemer. Mange av planteartene som utgjør størst økologisk risiko ble opprinnelig innført som hageplanter, men så har de spredt seg til naturen

Fremmedartslista 2018 - Artsdatabanke

Noen arter favoriseres bedre av klimaet og mangel på naturlige fiender hos oss enn der de opprinnelig forekommer, og enkelte «trives» så godt at de blir invaderende. Det vil si at de forme-res lett og fortrenger naturlige arter. De artene som spres aggressivt og fortrenger stedlige arter, er de vi kaller fremmede skadelige arter Fremmede arter / Hagerømlinger skal normalt ikke dumpes på lokale kvistmottak. Dette er unntak nå som Frogn kommune leverer ekstra service på dette området. Blomster, blomsterstander med frø, røtter og plantedeler må pakkes i tette poser/ søppelsekker eller pakk plantene inn i presenning slik at plantene ikke sprer seg på vei til avfallsanlegget

Fremmede arter - Fylkesmannen i Agde

Etter forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft 1.1.2016, er all import, planting og salg av rynkerose forbudt. Dette er et viktig grep for å hindre videre spredning av denne skadelige, fremmede arten. I mange verneområder langs kysten har miljømyndighetene forsøkt å bekjempe rynkerose i en årrekke Planteskadegjørere regulert gjennom «Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere» og arter regulert av «Forskrift om fremmede organismer» krever ulike former for tiltak. Ansvaret for å kontrollere importerte planteprodukter for planteskadegjørere er nylig flyttet fra Mattilsynet til importørene selv •Gjelder ikke bare svartelistede arter, men fremmede arter som har negativ påvirkning på det naturlige biologiske mangfoldet •Det er ikke krav til bekjempelse, men utbyggingsprosjektet skal ikke føre til spredning •Også andre forskrifter er aktuelle, f.eks. forskrift om pærebrann (gjelder mispler

Fremmede arter Statens vegvese

Formålet med forskrift av 19.somjunireguleres2015 om fremmede arter er å hindre innførsel, utsetting og av fremmede organismer som medfører eller kan medføre uheldige konsekvenser for naturmangfoldet jf. forskriftens § 1. Etter forskriftens § 6, kreves det tillatelse for innførsel av alle organismer Framand art: sølvarve / filtarve. 25.06.2018 | Sist oppdatert: 21.06.2019. Både sølvarve Cerastium biebersteinii og filtarve Cerastium tomentosum er på lista over dei plantene som det er forbod mot å importere, selje og plante ut, i følgje «Forskrift om fremmede organismer» Fremmede arter er arter som opptrer utenfor sitt naturlige vokseområde, og regnes blant de største truslene mot biologisk mangfold. I prosjekter som innebærer fare for spredning av fremmede arter har virksomheter og enkeltpersoner en plikt iht. ny forskrift om fremmede arter til å gjennomføre tiltak for å unngå videre spredning

Fremmede arter i norsk natur - regjeringen

Fremmede arter anses derfor for å være en av de største truslene mot naturmangfoldet verden over. I tillegg koster de verdenssamfunnet enorme pengesummer hvert år, forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, som skal forhindr Dersom fremmede arter blir introdusert til et område gang på gang, kan det genetiske mangfoldet øke - og resultatet kan bli superkrefter som gjør artene i stand til å spre seg til stadig nye områder. Kilde: Smith m.fl. 2020 Fremmede arter: mispler - Duration: 3:28. Norsk Botanisk Forening 181 views. 3:28. Comedians in Cars Getting Coffee: Just Tell Him You're The President (Season 7, Episode 1) - Duration.

Nitten reptiler blir nå lovlige - Sørlandsavisen

Kommunen har utarbeidet en handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter fra 2017 til og med 2020, i Vestby kommune Fremmede maur kan komme fra alle deler av verden, men de fleste har opprinnelse fra tropiske områder. De fleste fremmede maur i Norge stammer fra det amerikanske kontinent. Flere arter har en kosmopolittisk utbredelse Som nevnt i denne posten sendte jeg en epost til miljødirektoratet om den nye forskriften om fremmede arter. I dag fikk jeg svaret. Her legger jeg ut mine spørsmål og svara jeg fikk (med mine tolkninger i []): Må jeg søke tillatelse for å beholde de sneglene jeg har? [Nei.] Forskrift om fremmede organismer vi Høring av forslag til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer Vi takker for at vi fikk utsatt høringsfristen noe og beklager at høringsfristen er overskredet. Naturvernforbundet vil understreke at det er et svært viktig arbeid som nå gjøres for å stanse tapet av naturmangfold som fremmede arter og treslag påføre

Til Norge tross importforbud - Innenriks

Fremmede arter Arkiver - Sabim

 1. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012 er en oversikt over økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder. Vurderingene er basert på et helt nytt og kvantitativt kriteriesett som vurderer artenes invasjonspotensiale og økologisk effekt
 2. Fremmede arter er det vi før kalte svartelistede arter. Artsdatabanken definerer fremmede arter som arter som opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, det vil si utenfor det området arten kan spre seg naturlig uten hjelp av mennesker
 3. Fremmede arter som vektorer for parasitter og sykdommer Introduserte arter kan gi genetiske effekter grunnet hybridisering Fremmede arter kan bidra til habitat - Forskrift om utsetting av utenlandske treslag Forskrift om innførsel og utsetting av øvrige organismer Akvarieorganismer Damfisk Regelverk
 4. Innførte arter er arter som har spredd seg til nye områder på grunn av menneskelig aktivitet, og som er i stand til å etablere seg i de nye områdene. Dette omfatter altså verken arter som sprer seg av naturlige årsaker eller husdyr og dyrkede planter som ikke greier seg i naturen. Begrepet brukes ofte om arter som krysser landegrensene, men fra et økologisk standpunkt kan kryssing av.
 5. Fremmede skadelige arter bidrar til utryddelsen av allerede truede arter i norsk natur. FNs naturpanels nylige rapport lister fremmedarter som én av de fem største truslene mot verdens økosystemer
 6. I alt 87 konteinere med importerte trær og busker inneholdt over en million individer av 240 fremmede arter. Over 130 av artene var aldri påvist i Norge før. - Dette er svært høye tall. Vi har lenge visst at planteimport er en viktig spredningsvei for fremmede arter globalt. Denne undersøkelsen..
 7. Fremmede plantearter Fremmede (eller introduserte) arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Spredningskildene er blant annet dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser, eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. Noen av de fremmede artene er uønsket i norsk natur
Gresk landskilpadde - Norges Zoohandleres Bransjeforening

Fremmede arter utgjør en alvorlig trussel mot det stedegne naturmangfoldet mange steder i Verden. Et hardført klima i Høy-Arktis gir for øyeblikket levevilkår for kun et begrenset antall fremmede arter, men klimaendringene vil øke faren for at slike arter kan få fotfeste og spre seg på Svalbard og i de arktisk Fremmede arter i norsk natur: Artsdatabanken lanserer den nye lista: Nesten 400 nye, fremmede arter i norsk natur Totalt er 1473 arter vurdert. - 70 prosent utgjør en risiko Fremmede arter i Norge 2018 Ny forskrift om Utsetting av fremmede treslag Fra og med 1 juli 2012 er det gjort gjeldende ny forskrift der alle som skal plante fremmede treslag i pyntegrønt. Les mer om forskriften i regjeringen.no og Direktoratet for Naturforvaltning Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. De kan spre seg ved dumping av hageavfall, forflytting av jordmasser eller frøspredning fra områder de allerede har etablert seg. Noen av de fremmede artene er uønsket i norsk natur Ekstrem økning av fremmede arter. Antall fremmede arter i Norge øker raskt og mye. Mye raskere enn forskerne har trodd. Mange gjør stor skade i naturen og koster samfunnet mye penger. Det slås fast i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne har studert hvordan fremmede arter har kommet seg til Norge

BAD, PARK og IDRETT ( BPI ) søker ny Daglig Leder – FAGUS

Fremmede marine arter. 1,2 k liker dette. Side med informasjon om fremmede marine arter. Noen av artene er fremmede arter som allerede er etablert i landet, men vi vil også legge ut informasjon om.. fremmede arter. De har kommet til Norge ved menneskets bevisste eller ubevisste hjelp. Arter kan også være regionalt fremmede. Forskrift om fremmede organismer . Hemme og bekjempe uønsket vegetasjon Ikke plant uønsket vegetasjon (de som står som høy eller svært høy risiko på Nors

Sandefjords Blad - Kommer til en fjord nær deg

Fremmede arter Innhold: De fremmede artene som har størst negativ påvirkning; Vurdering av effekten fra skadelige fremmede arter ; Tiltak mot fremmede arter i tiltaksprogrammene; Om kongekrabbe; Aktuelt regelverk; Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 21. desember 2018.. Har du sjekket bagasjen din for fremmede arter? Skal du reise til Arktis? Frø, insekter og parasitter kan bli med deg på reisen som blindpassasjerer uten at du vet det. En ny kortfilm ifra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser deg hvordan du kan unngå å at du får med deg uønskede arter som kan true det sårbare arktiske miljøet

Fremmede arter er arter som er spredt seg til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge. ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Oversikten over fremmede arter i Norge finner du i artsdatabankens fremmedartsliste. Kommunen har en. Fremmede arter. 18 likes. Websit Flere fremmede arter truer Oslofjorden. Oslofjorden er nesten fisketom, og det haster med tiltak. Fem invaderende arter regnes som en spesielt stor trussel mot det marine livet, ifølge en rapport fra Miljødirektoratet. 23. juli 2020. Havmiljøet i Oslofjorden står i fare Jordmasser og plantemasser infisert med fremmede arter skal håndteres på en forsvarlig måte i henhold til § 28 Aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven og Forskrift om fremmede organismer. Når et arbeid planlegges skal området gjennomgås for uønskede fremmede plantearter

Fremmede arter, tidligere kalt «svartelista arter», er arter som har kommet til Norge ved hjelp av menneskelig aktivitet, bevisst eller ubevisst, for eksempel gjennom import eller ved flytting av masser. Mange fremmede arter ble brakt til Norge som prydplanter og disse kalles «hagerømlinger» når de sprer seg over hagegjerdet Fremmede arter er globalt en av de største truslene mot arter og økosystemer. I FN konvensjonen om bevaring av biologisk mangfold (CBD 1992) pålegges alle nasjoner å: «hindre introduksjon, kontrollere og utrydde fremmede arter som kan true økosystemer, habitater eller arter. fremmede arter i Oslo og Akershus er et viktig strategisk verktøy i det nasjonale arbeidet mot fremmede arter. Oslo og Akershus har et unikt og rikt biologisk mangfold, samtidig som regionen har 25% av landets innbyggere og er utsatt for press og slitasje fra en stadig økende befolkning Fremmede arter i Arktis - med fokus på Svalbard og Jan Mayen. NINA Rapport 1413. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede arter er en av truslene mot biologisk mangfold globalt, men kanskje særlig i Arktis hvor miljøet er spesielt sårbart

 • Gammel olje bil.
 • Domino's pizza fredrikstad.
 • Bydel sagene helsestasjon.
 • Castrol olje velger.
 • Feilbehandling tannlege.
 • Baskerland.
 • Tina hermansen mitt hjem.
 • Ballett aufführung münster.
 • Ostepop næringsinnhold.
 • Barnehage kristiansand.
 • Tror jeg er bifil.
 • Motorlampa lyser audi a4 2.0 tdi.
 • Fikk sparken i tv2.
 • Betale med vipps mcdonalds.
 • Amorfe materialer.
 • Derwisch synonym.
 • Hjerteflimmer årsaker.
 • Episodes.
 • Teneriffa süden orte.
 • 4 div menn avd 02.
 • Farang boka bord.
 • Inselgrün stuttgart.
 • Gjennomsnittsvekt baby 2 mnd.
 • Delitzsch unterer bahnhof adresse.
 • Kvæfjord asylmottak.
 • Unaufgebohrter femurnagel.
 • Biler til salgs costa blanca.
 • Best friend challenge.
 • Mr.doob ball pool.
 • Krafthylse.
 • Avinor strikkepinner.
 • Dating app dansk.
 • Kaki.
 • Ebook erstellen und verkaufen.
 • Uic z wagen.
 • Moto g5s plus test.
 • Sterk garn oppskrift.
 • Public enemy trailer.
 • Nero 2017.
 • Neue leute kennenlernen übersetzung englisch.
 • Gardiner kid.