Home

Dialekter målmerker

Den opptrer i ordklassen verb i østlandske og trønderske dialekter. Ta for eksempel Østlandet. Innenfor en og samme dialekt har infinitivene ulike endinger. Man sier å kaste og å lyse med endinga -e, men værra og gjørra med endinga -a. En «kløyver» altså infinitivene i dialekten i to grupper Dialekter fra et og samme språk kan skilles fra hverandre på mange ulike måter. For eksempel kan det være forskjellig trykk i uttale, bøyningen av ord kan være ulik, og selve ordforrådet kan variere. Språklige trekk som kan være til hjelp med å skille mellom dialektene kalles målmerker Dialekter er også i stadig forandring ved at enkelte målmerker skiftes ut med nye; en dialekt vil derfor ikke lyde likt hos de eldre og de yngre brukerne. Videre påvirkes dialektene av standardspråket gjennom massemediene, litteratur og annen kommunikasjon Dialekter og målmerker [14] Brukernes anmeldelser. 03.01.2012. Skrevet av Elev på Vg3. Syntes ikke denne oppgaven var oversiktlig, kunne også vært en bedre overskrift til denne oppgaven/stilen. 10.06.2012. Skrevet av Elev på Vg3. Helt ok oppgave, mangler kanskje å fylle ut litt mere

Målmerker i norske dialekter Deler Norge opp i østnorsk og vestnorsk Trykk i fremmedord: Østnorsk: BANan, BENsin, STAsjon, FERRari, BILLett Vestnorsk: banAN, benSIN, staSJON, ferrARI, billETT Tonegang: Østnorsk (lavtonemål) Vestnorsk (høytonemål) sola (Trykk på SO) I østnors Dialekt er alle dei ulike måtene vi snakkar norsk på. Som du kan sjå under fanen målmerker på denne sida, blir Noreg delt inn i fire dialektområde. Geolekt. Det er dialekt, om enn i en videre form. Språkforskere forklarer det med talemålsvarianter knyttet til ett bestemt geografisk område Målmerker. Denne dialekten har følgende målmerker: Apokope; Infinitiv: nullinfinitiv; Nektingsadverbet 'ikke' presens: a-presens i svake verb (av kaste-klassen) Pronomen: æ(g) Subst: e-ending i svakt hokjønn ub. form eintal; Tidsadverbet 'nu' Tjukk l av historisk 'l Dialekter er varianter av talespråket som brukes innenfor et begrenset geografisk område. Hovedområdene for de norske dialektene er østnorsk og vestnorsk. Disse deles igjen inn i en rekke lokale områder.Vi kan stedfeste dialektene ved å se på spesielle trekk i talemålet, såkalte målmerker

I Norge bruker vi dialekt i flere sammenhenger enn i noe annet land i Europa. Der det i andre land er vanlig å bruke et normalisert rikstalemål, er det helt akseptert å bruke dialekt hos oss. Slik sett kan vi kalle landet vårt for dialektlandet framfor noe i Europa Dialekter: I Norge har vi svært mange dialekter. En dialekt er et spesielt talemål innenfor et geografisk område. For å skille dialektene fra hverandre bruker vi målmerker. Dette er spesifikke kjennetegn som det er mulig å avgrense geografisk, i alle fall til en viss grad

Nordavinden og Sola: En norsk dialektprøvedatabase på nette Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge.I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen.Disse hovedgruppene deles vanligvis videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk.Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe

Bymålet i Bergen skiller seg sterkt ut fra de andre dialektene i Hordaland. Bergensdialekten har infinitivendelse på -æ: å skrivæ, å kåmmæ, mens bygdene rundt byen har infinitiv på -a: å skriva, å kåma. Dialekten i Bergen har bare to kjønn i substantivbøyinga, det heter solen og månen, jenten og gutten. Preteritum av a-verbene har endelsen -æt: kastæt, fraktæt og så videre Målmerker. Målmerker til dialekter. Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 28.05.2007 Tema Dialekter. TJUKK L - Østlandet, Trøndelag, deler av nordland - Ikke av -rd i isoglossene for tjukk l - Utviklet seg ulikt fra et felles opphav. Målmerker til dialekter. Bokmål Sammendrag av pensum. Kristiansandsdialekten i endring. Særemne fra VK2 om kristiansandsdialekten og hvordan den er i ferd med å endres. Inneholder masse nyttig for alle som skal skrive om dialekter og endringer! Karakter: 6. Om dialekten; Målmerker; Målprøver; Tromsødialekten har sidan 1980-talet vore ein språklig smeltedigel (Bull 1996: 175) på grunn av den store tilflyttinga som er, og har vore, til byen. Tradisjonell tromsødialekt liknar ifølge Bull (1996: 175) på dialektane omkring byen og er som elles i dialektområdet eit e/a-mål Vi deler også dialektene i målmerker Hva er grunnen til at vi har dialekter? Vi deler også dialektene i målmerker Tjukk L: Udbred over mesteparten av Norge. Østlandet og Trøndelag som har mest tjukk L, men også litt på Nordlandet. Fjell og daler Folk møttes sjeldent Områder ha

Målmerker - spraksida

 1. Oversikt over målmerker i oslodialekt. Ser blant annet på Kj-lyde, Sj-lyden, tykk L, rulle-r m.m
 2. Skal man ha norskeksamen på videregående, må man ha kjennskap til forskjellige dialekter. Det får du i denne videoen.På https://videoteket.no/ finner du unde..
 3. Det er mange likheter mellom trønderske dialekter og dialektene de snakker på Østlandet, for eksempel lavtone-setningsmelodi, jamning og retroflekse konsonanter. Trøndersk har også likheter med nordnorsk, som apokoper og palatalisering (at tungen presses mot ganen, for eksempel toill kaill.) Trøndersk kan bli sett på som en morsom dialekt
 4. Fredrikstad-dialekten er noe av den mest markante egenarten vi kan tenke oss om Fredrikstad. På landsbasis faller som regel Fredrikstad-dialekten under begrepet Østfold-dialekten. Det blir veldig misvisende da det er store forskjeller i uttale og tonefall i de ulike regionene innenfor fylkets grenser
 5. Nordnorske dialektar: Senja : Senjen-maalet : lydverket i hoveddrag (1913) Tromsø : E du lamme mæ? : ord og uttrykk fra Tromsø - med en liten forklaring: Tromsø : Syntaksen i Tromsø bymaal : en kort oversigt (1918) Tromsø : Æ ist ikkje! : ord og uttrykk som blei brukt og til dels ennå brukes i Tromsø med en liten forklarin
 6. Østlandsk er ei gruppe dialekter som snakkes på Østlandet, det vil si fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Vestfold, Buskerud og deler av Oppland og Telemark. Det er stor spennvidde innafor dette området, og man deler gjerne inn i tre hovedgrupper: sørøstlandsk, midtøstlandsk og nordøstlandsk

Målmerker i norsk - Wikipedi

Dialekter i Norge. Talemålsvariasjon er enkelt sagt det at folk snakker norsk forskjellig. Dialekter oppstår på grunn av avstand mellom mennesker, og denne avstanden kan være både geografisk og sosial. I Norge har vi ikke noe offisielt standardtalemål, men vi har en rekke forskjellige dialekter, slik som geolekt, sosiolekt og etnolekt Kva er det med desse dialektane her i landet? Korfor vekker dei så sterke følelsar i oss? Yasmin Syed møter Christine Natalie Meyer frå Fredrikstad som blir flau kvar gong ho høyrer dialekten sin på tv. Korfor skal nokon skamma seg over dialekten? Går det an å endra det norske dialekthierarkiet? Norsk serie om nordmenn og dialektar. (3:6 Hverken dialekt eller språket i Oslo er entydige begreper. Dialekt: Det finnes ulike definisjoner av dialekt, fra geografisk definert talemål i det hele tatt til talemål som står i motsetning til standardspråk. Dessuten skilles det ikke alltid like skarpt mellom dialekt og sosiolekt INGEN! Ulike dialekter med ulik uttale. Du vet sikkert at det bor 5 millioner mennesker i Norge. Mange mennesker påstår at vi har 6 millioner dialekter Den tradisjonelle inndelingen av de norske dialektene har vært en todeling: østnorsk (dialekter på Østlandet og Trøndelag) og vestnorsk (Vestlandet og Nord-Norge) Østfold-dialekten er dessverre noe av det verste, og det er selvfølgelig språklig ubegrunnet. Derfor er det mange fra Østfold som legger om - nesten ingen våger å snakke noe som ligner på.

dialekt - Store norske leksiko

En dialekt er geografiske forskjeller i det samme språk. Det varierer alt i fra ulike ord og utrykk, til forskjellig uttalelse av konsonanter, vokaler, og tonefall. Ordsammenstillingen kan på enkelte dialekter virke helt ulogisk i forhold til andre dialekter. Når vi skal gruppere dialekter deler vi dem inn i to hovedgrupper; Vestnorsk og. Dialekten i Kristiansand Litt om kristiansandsdialekten Leniniserte plosiver, populært kalt blaude konsonanter, er kanskje det man først legger merke til ved dialekten i sør. Likevel er ikke målmerket særegent for Kristiansand, det er et kystfenomen man finner på nesten hele Sørlandet

Kva er det med desse dialektane her i landet? Korfor gjer dei oss så glade og stolte, og samtidig så sinte og såre? Programleiar Yasmin Syed prøver å finne ut kor spesiell tilstanden i dialektriket Noreg eigentleg er og blir dratt inn i ein dialektgalskap ho ikkje visste om. Kan det bli for mykje av det gode? Forstår me kvarandre? Norsk serie om nordmenn og dialektar. (1:6 Totning er dialekta som talas i Østre Toten og Vestre Toten.Foruten Toten-kommunene brukes totning også i store deler av Gjøvik, Søndre Land og Nordre Land.Dialekta blir også kalt Toten-dialekt eller totenmål. I 2000 ble det gitt ut en egen grammatikk for totning; Totenmålet av Jan Terje Faarlund.Boka ble gitt ut samtidig som det ble utlyst en stilkonkurranse for elever i videregående.

Om dialekten; Målmerker; Målprøver; Dialektane i Lofoten og vestlege delar av Vesterålen har mykje til felles med saltenmål som apokope, men lofotmål har ikkje tjukk l slik som saltenmål har. I forhold til dialektane lengre aust og nord har lofotmål meir apokope,. Dialekter. Historie; Målmerker; Språkvariasjoner; Språkvalg; Makt og påvirkning; Litteratur. Norske forfattere 1900-2000; Norske forfattere 1800-1900; Epokene; Språkhistorie; Undervisning. Slik oppgir du kilder; Om Språksida; dialekter. Dialekta døyr med dei unge 20/08/2017 Frode 0. Talemålet i Øvre Setesdal visnar bort. På Valle.

Jeg skal snakke om hvor Molde ligger målmerker for Molde samenligne med min dialekt språkhistorie med Molde oversette tekst lydfil kilder Hvor ligger Molde? Trøndsk Møre og Romsdal Målmerker med dialketen Sammenligne med min egen dialekt Molde Dialekt I Bygdene og i Byen då o (dialekter) Målmerker å kjenne til . 1) Apokope 2) Uttalen av infinitiv 1. A-mål 2. E-mål 3. Kløyvd infinitiv 4. Apokopemål 3) Skarre- og rulle-R 4) Lyden L 1. Tjukk L 2. Tynn L 3. Apikal L (østfold-L) 5) Palatalisering 6) Bløte konsonanter 7) Personlig pronomen (ordet jeg) 8) Nektelsesordet ikk Har du et godt undervisningsopplegg i norsk du er fornøyd med, da vil jeg gjerne dele det på språksida. Send det til post@spraksida.no og oppgi hvem du er og hvor du jobber

Norske dialekter Dialekter er noe man finner over hele verden, i alle språk. I denne teksten skal jeg si noe generelt om hva en dialekt er for så å se på forskjellige trekk og målmerker i Norge. Jeg skal også plassere hvor det er de snakker de forskjellige målmerkene i tillegg til å plassere min egen dialekt Norske dialektar er målføre som høyrer inn under norsk.Ein kjenner til ulike dialektar i Noreg frå yngre norrøn tid (ca. 1050-ca. 1350), og dei ulike dialektane følgjer ofte tradisjonelle administrative grenser. Det finst ulike inndelingar av dialektane. Det er vanleg å skilja mellom aust-og vestnorske dialektar. I tillegg kan ein skilja ut nordnorsk og i nokre høve trøndersk som. Dialekter endres nå raskere enn før, og dette har ført til mer interesse for fenomenet. I dette avsnittet skal jeg beskrive hvilke årsaker som ligger til grunn for at dialektene endres, og jeg skal gjennomføre en undersøkelse som går på talemålsendringer blant ulike generasjoner kristiansandere Dialekten jeg har hører hjemme like sør for Trondheimsfjorden i det nærområdet i og utenfor Trondheim sentrum. Nå skal jeg gjøre rede for noen målmerker med denne dialekten. - Endevokaler i infinitiv varierer litt i Trøndelag. Litt utenfor trondheim sentrum er det apokope i overvektsord og utjevning i jamvektsord fra Østfold til Finnmark på ett minutt! Bli med Rune Nilson på en dialektreise rundt i norgeskartet. Hentet fra serien ''Dialektriket'', en norsk serie om nordmenn og dialekter

Et forsøk på å peke på ulike målmerker i ulike norske dialektområder.. Signatur 1 studiebok. 1. Lær lettere. Lær lettere - test deg selv; 2. Muntlig kommunikasjon. Bruk begrepene - kryssord «Fem på gata» - lag et intervj En sammenligning av de viktigste målmerkene i en utvalgt dialekt fra Vestlandet og fra Østlandet. (Kompetansemål: Gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202

Dialekter og målmerker - Studienett

 1. Dere huske kanskje dialekt-videoen, den videoen hvor Mathias prater om flere av de norske dialektene. Vell, han glemte sørlandsk-dialekta. Hvordan edde muli? Redigert med: iMovie og Final Cut Pro.
 2. Blog. Sept. 24, 2020. How to be charismatic - backed by science; Sept. 22, 2020. Back to school tools to make transitioning to the new year totally seamles
 3. iforelesning om jamvekt. Her er
 4. Målmerker til dialekter. TJUKK L - Østlandet, Trøndelag, deler av nordland - Ikke av -rd i isoglossene for tjukk I Møre og Romsdal møtest dei store dialektområda nordvestlandsk og trøndersk.Nordmørsk høyrer med til Møre og Romsdal fylke, men går språkleg saman med trøndersk, og har austnorske, delvis trønderske målmerke
 5. Ordene du og jeg velger i vår muntlige og skriftlige kommunikasjon med andre, har betydning. Hvordan tror du en person reagerer om du sier: Du er viktig for laget vårt. Vedkommende vil ganske sikkert få en følelse av at han/hun betyr noe, og troen på seg selv vil forsterkes
 6. Jeg har litt problemer angående kristiansund dialekta. Det ligger i vestlandet, men jeg har problemer med å finne ut om kristiansund dialekta har palatisering og apokope eller ikke. Er kristiansund dialekta som vestlandske kjennetegn eller mer som trøndersk? Hva faller det under? Hvordan er det f..
 7. Robert visar upp sin fantastiska förmåga med att snabbt skifta mellan olika dialekter och uttrycka olika känslotillstånd dialektalt. Allt inför en imponerad.

Kartquiz med norske kommuner, fylker, fjelltopper, innsjøer, nasjonalparker og dialekter Møte med norske dialekter. Hva skal en bruke dialektene til? Det kjem meir frå levra når du skal uttrøkke dæ på dialækten din Ikke tilgjengelig lenger Oss fekk hør at oss mått snakk norsk! Ikke tilgjengelig lenger Det kjem meir. Særemne i norsk med dialekter som tema. Oppgaven ser på dialekter i Norge, ulike kjennetegn og målmerker som skiller dem fra hverandre

Målmerker i norske dialekter, påbygg by Hanne Lise Kristianse

Dialekter (talemål) våren 2015 1. DIALEKTER (TALEMÅL) Forenkla og supplert utgave av kapittel 5 i Signatur 3 Forenkla=hovedlinjer Tove Janne Blom 2. Innhold I. «Så de trur at de snakka bokmål forda de kjem frå Drammen, og at eg snakka dialekt forda at eg e stril?» II. Begrepsavklaring III. Dialektområdene IV. Målmerker 3 Norske dialekter av Amalie, Johanna, Malin & Runa En dialekt betegner variasjoner i et språk, karakteristisk for en gruppe av språkbrukere. En dialekt er et talemål som har sin geografiske opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet. Som foreksempel Oslo/bokmål som er veldig preget av dansken som tidligere dominerte i landet Se Praktisk info gratis på Dplay: http://bit.ly/PraktiskinfoClDplay Hvem er best i norske dialekter, Jon eller Håvard? Finn det ut i konkurransen Hør kjeme.

NORSKE DIALEKTER. Lokale deweyregistre Funksjon og innhold Ressurs for Norsk webDewey Sigrun Ask NKKI/UBB 4 store emneregistre UBB, UBO: Registrene ligger utenfor BIBSYS Ask, også Ask2 (BIBSYS-bibliotek) HBA Registeret ligger på. Utstillerinformasjon - Trøndersk Matfestival Sunnhordlandsdialekten er dialekten som vert tala i Sunnhordland, særleg kommunane Stord, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad og Tysnes.Kommunane lenger sør (Sveio, Etne, Ølen) har dei siste tiåra nærma seg Haugalandsdialekten, medan ein i Austevoll snakkar ein blanding mellom strilamål og sunnhordlandsdialekt.Kjenneteikn ved sunnhordlandsdialekten. I Romsdal er det berre ein eigentleg by, Molde, men Åndalsnes har òg bystatus. Hovudforskjellane på romsdalske bygdemål og dialekten i Molde er desse: . På bygdene seier dei «då» og «me», medan dei i Molde seier «da» og «vi». Bydialekten har forenkla grammatikk og bøyingsmønster i forhold til bygdemåla. Det ser ein mellom anna i pronomena, såleis 2. person fleirtal, der. Nr Kjennetegn Beskrivelse 1 Dativ Se egen liste med eksempler på bruk av dativ. Reglene for dativ er kompliserte, og praktiseres ikke konsekvent. Derfor er det vanskelig å gi regler for bruken av dativ i Tolgadialekta. Men her er et forsøk: Det er substantiv og pronomen som kan ha dativform. Noen preposisjoner etterfølges som rege

Dialektkart: Målmerker i dialekter

Varenummer: BO-39447. Målmerker med språkhistoriske forklaringer. Forfatter: Vigeland, Bjørn ISBN: 82-00-05580-9 Utgiver: Universitetsforlaget År: 1981 Sider: 207. Målmerker og heimfesting av dialekter. uttales ved at en bøyer tungespissen bak gommene og slår tunga fremover

Dialektkart: Målmerker i dialekter. Relaterte søk. Dialekter Karta. Kartiskolen Dialekter. Norske Dialekter Kart. Svenska Dialekter Karta. Dialekter Norge Kart. Dialekter Sverige Karta. Samiske Dialekter Kart. один дома 6 Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din menin En sammenligning av de viktigste målmerkene i en dialekt fra Vestlandet og en fra Østlandet. (Kompetansemål:gjøre rede for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål

Hva betyr alle lektene? - spraksida

Målmerker ti Toljemålet. Et målmerke æ et kjennetegn på dialekta. To olike mål kan ha nåen målmerker som æ lik, men ingen andre dialekter har alle dom såmmå målmerkan som Toljemålet. Vi ha setta opp 14 målmerker ti Toljemålet, 7 tå dom finn du ti førre artikkel (Hattil nr. 2-2003) og 7 tå dom kjem her: Det sitt i mugg på. skoleside.no - Kjennetegn på norske dialekter; ndla.no - Dialektområder og målmerker; norsksidene.no - Dialekter og sosiolekter i Norge. Med øvinger. snl.no - Dialekter i Norge; skoleerdigg.org - Norske dialekter; folk.uio.no - Dialektområder og dialektkjennetegn; sammensatt-sandvika.wikispaces.com - 9 kart med ullike målmerker; nb.no.

Jamvekt – Wikipedia

Nordnorske dialekter Dialektoversikt Bod

Sandnesdialekten (eller gaugamål for de lokale) ligger en plass mellom Stavanger- og Jærdialekten og bærer på mange måter spor av begge to.. Men som alle store byer (og kommuner) med respekt for seg selv har også Sandnes i årenes løp utviklet egne ord og uttrykk som i varierende grad er forståelige for de rett over kommunegrensen Nordnorske dialekter har stort sett -a som bestemt artikkel i entall av sterke og svake hokjønnsord, men -o/å forekommer også i svake hokjønnsord på Helgeland og i Salten. Ulike varianter av e(g) er brukt i begge disse områdene. Andre målmerker. Noen målmerker går på tvers av denne inndelingen. Det gjelder framfor alt palatalisering Det er ikke noe enkelt kjennetegn eller målmerke som skiller Tolgadialekta fra andre dialekter. Men det er en samling av målmerker som gjør denne dialekten forskjellig fra alle andre. For å angi uttalen av dialektordene har vi laget en enkel lydskrift. For de fleste ord i ordlista er det gitt en ordtype som f.eks. verb eller substantiv Info. Her samler vi opp både ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå for folk med andre dialekter eller kanskje for trøndere selv. Det kan også være lurt å laste ned appen 'Trønderomat'

dialekter - skolesid

 1. Kristoffersen, Gjert (1992) Cirkumflekstonelaget i norske dialekter, med særlig vekt på nordnorsk Maal og Minne 1992: 37-61. Kristoffersen, Gjert (1998) Fonologi Torbjørn Nordgård (red.): Innføring i språkvitenskap 1998: 104-110. Fintoft, K. og Mjaavatn, P.E. (1980) Tonelagskurver som målmerker. Maal og Minne 1980: 66-87
 2. Dialekt står sterkt hos unge i Trondheim, og fintrøndersk er danket ut. Samtidig påvirkes talespråket av østnorsk. Asle Rønning journalist. fredag 08. oktober 2010 - 05:00. Typisk i Trøndelag. Palatalisering Tungeryggen føres mot den øvre delen av ganen og det dannes en j-lyd, som i ja eller trøndersk majnn
 3. Målmerker for holtålsdialekta Målmerker/dialektmerker er elementer i språket som hjelper oss med å skille én dialekt fra en annen. Hvert enkelt målmerke kan være felles for flere dialekter, men slår vi dem sammen, har vi en mulighet til å plassere brukeren geografisk
 4. BERGEN (VG) Dialektforsker dr. art. Agnete Nesse (36) har tatt doktorgraden i nordisk språkvitenskap på hvorfor bergenserne snakker så rart
 5. Vanskelig dialekt Vanskelig dialekt for Storbynatt - NR . Vanskelig dialekt for Storbynatt. Men i reportasjen i går, vel - eh -, det er sikkert bare meg, men det ER vanskelig å høre og forstå hva som sies,. DIALEKT: NRK bør slutte å tekste svensk, men tekste dialekter, mener Finn-Erik Vinje

Norsk - Dialektlandet Norge - NDL

dialekter Dialektkart. På 10. trinn har vi holdt på med dialekter i en periode nå, og på slutten av perioden lagde vi dialektkart. Du kan jo tilpasse dette til å passe det trinnet eller de elevene du har. - målmerker skulle defineres og vise hvor i landet de er fremtredende Trønderske målmerker Fagfolkene bruker ulike målmerker når de heimfester en dialekt. Med utgangspunkt i disse inndeles de norske dialektene i fire hovedgrupper: Østnorsk, vestnorsk (inklusive sørlandsk), trøndersk og nordnorsk. Det trønderske språkområdet er ganske stort: Fra Bindalen i nord, til Nordmøre og norddelen av Hedmark fylke

Dialekter - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskol

 1. Syed møter Eirik Høyme Rogn, som bur i eit område i dialektkrise. For same kor mykje valdresdialekt foreldra og besteforeldra snakkar, så høyrest barna ut som om dei kjem frå Oslos beste vestkant. Held dialektane våre på å døy ut? Kva kan Eirik og dei andre gjera for å bevara dialekten.
 2. Søk etter lydbeskrivelser (målmerker): Søk etter lydbeskrivelse: bakre r tjukk l tjukk l av historisk 'rd' to a-kvaliteter innslag av knirkestemme palataler /t/ uttalt som frikativ /d/ uttalt som frikativ cirkumflek
 3. Målselv dialekt Målselv - Wikipedi . Historie. Målselv er en levende bygdekommune som ble grunnlagt av fogd Jens Holmboe i Senjen og Tromsø fogderi.I Målselv var det ingen fastboende før 1788, og Holmboe bygget mønsterbruk og importerte nye husdyrraser fra Danmark som han ga til innflytterne
 4. Masse språk og dialekter på en og samme plass, det er the name of the game. Fancisco Canedo Mesquita, Nora Ånestad Hatteland og Nora Marie Vatland går ved St. Olav videregående skole. Alle sier at de snakker Stavanger-dialekten, meg også seg i mellom snakker de litt forskjellig

Nordavinden og sola: Opptak og transkripsjoner av norske

Hardingdialekt, hardingmål, hardangerdialekt eller berre harding er samlenemningar på dialektene som vert snakka i dei fem noverande herada i Hardanger: Eidfjord, Granvin, Kvam, Ullensvang og Ulvik.Desse dialektene høyrer med til dei sørvestlandske målføra i Noreg.Dialekta i fjellbygda Røldal i Ullensvang herad har mykje til felles med dialektene i Ryfylke, men høyrer likevel med til. Norske dialekter. De norske dialektene har tradisjonelt blitt delt i to grupper: østnorsk og vestnorsk.Til østnorsk har man regnet dialektene på Østlandet og i Trøndelag, til vestnorsk dialektene på Vestlandet og i Nord-Norge Palatalisering er vanlig i norske dialekter nord for Sognefjorden og Mjøsa Noen målmerker går på tvers av denne inndelingen. Det gjelder framfor alt palatalisering Dialekter i Norge har alltid vært vanskelig for meg å forstå/lære. Jeg husker i 10. klasse hadde vi en stor prøve om dialekter i Norge, og jeg klarte ikke å skrive noen ting. Alle elevene i min klasse, kunne noe om dialekter uten at de hadde lest Start studying Norske dialekter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Norske dialekter - Wikipedi

 1. Målmerker i norske dialekter, påbygg by Hanne Lise Kristiansen. SOMMERKURS I NORSK SPRÅK OG KULTUR GRUPPE B - ppt video Andebu-målet - Andebu bygdebok 202
 2. Elevene har jobbet med dialekter tidligere, men jeg har nok lest den nye læreplanen vel sporadisk, for i ettertid har jeg forstått at dette med endringer i språket er viktigere enn å lære målmerker og sånt. Nåja, det var moro, det også. Timen på mandag kan bli slik, eller litt annerledes, det vil vise seg
 3. Brønnøysund dialekt youtube. Ciekawa droga z Brønnøysund-u do E6 do Namsos fajne widoki tunel i odkrywcze monologi : Åpning Brønnøysund videregående skole. What Marine Recruits Go Through In Boot Camp Hjem Målprøver Ordlister Målmerker Dialekter Fylker og kommuner
 4. ativ og dativ i substantiver, noe som ikke brukes i de fleste dialekter og i de offisielle målformene. Å sluke endelser er et annet hyppig forekommende fenomen. Fonetiske forskjeller (Fonologi) Lyder i språket kan tjene som målmerker
 5. Haugesunds-dialekten har høytoner som forteller oss at den trykksterke stavelsen har høyere tone enn den trykksvake. Trykket ligger i den første stavelsen og blir lavere i endingen. I motsetning til mange områder i Norge hvor tjukk L finnes, befinner Haugesund seg i et av de som ikke bruker tjukk L. Haugesund ligger i Vest-Norge hvor den tjukke L'en ikke brukes
 6. Østfold dialekt ord. Du kan tru det ær mange rare dialekter å utrykk hær i Østfold. Hær ær non or å utrykk, som du kan kose dæ me. Lista ær lagæ a han Morten Nilsen fra særp, som før om åræ jobbædde som sjonalist i Demokraten i Fredrikstad
 7. Dialekter og sosiolekter En dialekt er et talemål med store fellestrekk innenfor et geografisk område. Påvirkning fra media, kommunikasjon via nettet, flytting og mye reising er viktige grunner til at talemålet endrer seg raskere enn tidligere. Det ser ut til at vi får færre, men mer regionale dialekter. Se disse sidene: Nysgjerrigper.no: Dialektene overlever - men forandrer seg
PPT - - bruk av digitale verktøy i norskfaget PowerPoint

Norske dialekter viser til noen, men ikke alle, skandinaviske talemål som brukes i Norge. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen. Disse hovedgruppene deles vanligvis videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk. Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe Et dialektkart trekker opp skillelinjene (såkalte isoglosser) mellom ulike målmerker, det være seg lyder, endelser eller ord som varierer mellom ulike dialekter Ord og uttrykk, dialekt fra Stange, Hedmark has 1,784 member

 • Keith richards twitter.
 • Salix plante.
 • Edeka varel öffnungszeiten.
 • Tv møbel med stoffdør.
 • Panasonic hz9rke.
 • Dialekt übersetzer.
 • Best players fm 18.
 • Theater für alle aachen.
 • Stillehavsøyer kryssord.
 • Bulbbaug.
 • Urinsyregikt eple.
 • Mainwelle mensch des tages.
 • Litteraturfestivaler 2017.
 • Restauranter bryne.
 • Hvordan oppstod popmusikk.
 • Slalom port regler.
 • Tispe blør etter fødsel.
 • Politiets fellesforbund.
 • Geierköpfe hauptgipfel.
 • Kvede norrønt.
 • Folkeregisteret trondheim telefon.
 • Pokemon go iv rechner.
 • Meldezettel linz hauptwohnsitz.
 • Sveriges ambassad nord korea.
 • Mine første år bok.
 • Pierre og isabel sammen.
 • Billige huse til salg fyn.
 • King crimson epitaph.
 • Bad endbach enduro.
 • Overmadrass 180x210.
 • Rideleir 2018 vestfold.
 • Reise reise rammstein bedeutung.
 • 5g frekvenser.
 • Mørbrad.
 • Hvordan trappe ned kortison.
 • Skikkelig mat sartor.
 • Sink mot mose.
 • Allgemeinarzt hallbergmoos.
 • Klangfabrik siegburg bilder.
 • Bekanntschaften dresden.
 • Kleinkind fußnägel splittern.