Home

Hekk mot offentlig vei

Grunneier kan på egen bekostning sette opp elektrisk gjerde mot offentlig veg. Elektrisk gjerde forutsettes utført og satt opp etter forskrifter fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 4. For gjerde langs motorveg og motortrafikkveg kan Vegdirektoratet fastsette nærmere bestemmelser i hvert enkelt tilfelle. 5 Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hvis bilistene ikke ser hva som skjuler seg bak hekken på hjørner og i veikryss, kan bilene kjøre på og skade eller drepe små barn, unge, eldre og andre myke trafikanter på fortau eller i veikant Vi har ikke utkjørsel til denne veien og ønsker og skjerme oss fra den. Det hele kommer an på hvordan vei byggingen er regulert. I dette tilfellet er fire meter bredde regulert til vei inkludert vannløp og brøytekant. Vi kan dermed sette hekk inntil veien, men maks 1,5 meter høy og ikke til hinder for fri sikt Hei der.Vi trenger å sette opp noe mot en noe trafikkert vei i vårt sameie. Vi vurderer hekk eller gjerde, men tror at noe som er vintergrønt er det som faller mest i smak.Vi har i dag små plenområder utenfor, og vi skal gjøre noe i overgangen fra plen til asfaltert fortau. Det er i alt ca 50 meter som skal beplantes i meste fall. Dette er over 3 tre områder, men styret vil vurdere om. gjerde eller hekk. Hekker og beplantning Hekkeplanter som du kjøper på hage-senteret, vokser seg etter hvert store, både i høyde og bredde. Har du plantet en hekk i grenselinja mot veien, vil den etter hvert kunne utgjøre en betydelig trafikksik-kerhetsrisiko. Blant annet skal store renovasjonsbiler jevnlig inn i villastrøkene

Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke forutsatt at muren ikke er høyere enn en halv meter, og at muren ikke er til hinder for veivedlikehold, snøbrøyting og lignende. Det anbefales at forstøtningsmur mot hovedvei eller vei i boligområder settes opp cirka 2,5 meter fra veikant Dersom du har avkjørsel mot veien skal ikke vegetasjonen være høyere enn 80 cm. i en sikttrekant. Siktrekanten skal være fire meter fra veien og innover avkjørselen. Fra avkjørselen skal du måle til hver side: 20 meter hvis veiens fartsgrense er 30 km/t., 30 meter hvis 40 km/t., 45 meter hvis 50 km/t 30km/t, (30m - 40km/t, 45m - 50km/t) Innenfor dette området skal hekk, gjerde eller annet ikke være høyere enn 80cm. Har du trær som vokser ut over vei eller gangbane bør du se til at det finns fri høyde for brøytebiler og renovasjonsbiler. Dersom du har avkjørsel mot veien skal ikke vegetasjonen være høyer Blir offentlig veg nedlagt, og veggrunnen ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom som støyter til vegen rett til å krevje veggrunnen lagt til eigedomen sin mot vederlag etter skjønn, eller dersom ny veg skal byggast over eigedomen hans, mot frådrag etter skjønn i vederlaget for eigedomsinngrep til slik.

Forskrift om gjerde ved offentlig veg - Lovdat

 1. Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei. Hvis ikke kan det føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer frisikt, skjuler viktig trafikkinformasjon og/eller gatebelysning eller tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen
 2. Skal du bygge garasje, avkjørsel, parkeringsplass eller lignende? Ligger eiendommen din langs riksvei må du huske å sjekke med Statens vegvesen hvilke bestemmelser som gjelder for avkjørsel og byggegrenser for din eiendom
 3. Vår erfaring er at eiere av eiendommer med grense mot (offentlig/kommunal) vei faktisk oppfatter at (eller opptrer som om) de eier arealet helt inntil selve kjørebanen. En svært stor andel av disse grunneierne har privatisert dette arealet med ulike tiltak som f.eks. små/større byggverk, hageareal, plantet hekk/busker/trær
Sandnes kommune - Vei og trafikksikkerhet

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til [ Plant en meter høy hekk mot veien , slik at de som kjører forbi ikke ser når ungene dine kommer løpende ut. Gjerder ut mot vei kan stort sett ikke være høyere enn meter. De må heller ikke hindre fri sikt i trafikken. Dette gjelder både ved gatehjørner og utkjørsler fra eiendommene. NB: Dette er den statlige reglen som er utgangspunkt I dag er det 20m frisiktlinje målt 4m fra linjen der veiene møtes. Jeg driver med research i forkant av et møte, men jeg forventer at en beboer vil be om 30m med bakgrunn i kommunens info. Det vil kreve et betydelig innhugg i annen beboers hekk, og disse ønsker hekken som en skjerm mot veien

Privat eller offentlig vei? Spørsmålene melder seg når veiene er private. Og veglova fra 1963, paragraf 1 slår fast at alle veier som ikke er offentlige er å regne som private. Offentlige veier er veier som: - Er åpne for allmen ferdsel - Vedlikeholdes av stat, fylkeskommune eller kommune Klipping av busker og hekker mot offentlig vei er viktig for å gi nødvendig sikt og framkommeligheten på vei og fortau. Veglovens § 31 og 43 forteller om grunneiers ansvar for å opprettholde sikt. Samme veglov gir kommunen anledning til å klippe vegetasjon som henger ut i offentlig vei

Hekk ved grense til vei

 1. Saken er som følger: jeg står parkert langs offentlig vei. Jeg står parkert med to hjul utenfor asfaltkanten, på et langsgående gressfelt, mot naboens hekk (se bilde under). Naboens eiendom strekker seg ut til midten av veien. Naboens påstand: jeg står på privat eiendom. Jeg kan ikke parkere der uten naboens tillatelse
 2. Hekk og busker må ikke vokse ut over eiendomsgrensen. Frisiktsoner i uregulerte kryss og avkjørsel mot boligvei. Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til vei, skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien. Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt må du gjøre noe med dette
 3. Hekk, busker og trær vokser raskt både i høyden og bredden. Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien eller ligger inntil en offentlig vei må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten eller andre trafikanter. Hvis ikke kan det føre til trafikkfarlige situasjoner,.
 4. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven.
 5. Står gjerdet ditt ut mot vei, kan det vanligvis ikke være høyere enn 1,5 meter. Du må også passe på at gjerdet ikke hindrer fri sikt ved gatehjørner eller utkjørsler. Sperrer det sikten, kan du pålegges å bygge om gjerdet. Her kan det også gjøres lokale unntak i områder med særegen bebyggelse. Tett gjerde, egne regle
 6. Virker som en kommunal vei du ligger inntil. I tillegg til regler mot nabogrense, må du også forholde deg til egne avstandsregler mot vei. Det er 15 meter fra senter vei i uregulert område. I regulert område må man forholde seg til regulert byggegrense med egne bestemmelser. Så her må du sjekke reguleringsplanen din
 7. g, funksjonalitet, trafikksikkerhet og miljø. Målgruppen for bruk av Vei- og gatenormalen er: Planleggere, saksbehandlere, og ansatt

Hekk mot trafikkert vei : Bygg

Hva sier loven om hekk og trær? - Boligmentore

 1. Hekk mot vei - Høyde stikkontakt - otdelivaemdoma
 2. Frisikt og hekk i privat vei - Snikksnakk, pølsevev
 3. Plante hekk Derfor hører hekkeplanting høsten til
 4. Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem Huseiern
 5. Gjerde, levegg eller støyskjerm - Må du sende byggesøknad
 6. Private veier Huseiern
 7. Oppfordring til klipping av vegetasjon i avkjørsler og mot
Viktig å vite når du klipper hekken!

Parkering på privat veiskulder(?) langs offentlig vei

 • Dners hund rasse.
 • Fønikisk alfabet.
 • Stressmage tips.
 • Schiffstagesstrecke.
 • Sjokoladekake med kjeks.
 • Ikke newtonsk væske.
 • Pinot noir.
 • Tischlerei spremberg.
 • Eventing.
 • Yorkshire pudding geschmack.
 • Jul i oslo 2017.
 • Crossbike test 2016.
 • Gudbrandsdalen strøm.
 • Oppskrift retrokofta.
 • Hva rimer på aldri.
 • Fader vår latin.
 • Chevy chase net worth 2017.
 • Miele softtronic w 3122 manual.
 • Sibi blažić.
 • Vfl osnabrück live stream heute.
 • Aura avis dødsannonser.
 • Trådløs skriver frakoblet.
 • Windows home n.
 • Ms the world cruise.
 • Krankschreibung wegen gehörgangsentzündung.
 • 3 raum wohnung brieselang.
 • Jersey kjempe.
 • Onesti alarm.
 • Lp utstyr hund.
 • Andregenerasjons innvandrer definisjon.
 • Ausländerbehörde suhl.
 • Kölner dom zum ausmalen.
 • Vhs hofheim bildungsurlaub.
 • Test opel insignia.
 • Kattungar säljes jämtland.
 • Ebay kleinanzeigen immobilien erkelenz.
 • Ulm jazzkeller sauschdall.
 • Spitz eisenach facebook.
 • Fupa ostwestfalen.
 • Seefest heilbronn 2018.
 • Koranen snl.