Home

Gevinst ved salg av næringseiendom

Gevinstbeskatning - Skatteetate

 1. Saken gjelder spørsmål om gevinst ved salg av en eiendom er skattepliktig i hendhold til skatteloven § 5-1, (2) jf. § 9-3 (2). Omtvistet beløp er om det skal legges til grunn en skattepliktig gevinst på kr 1 852 185 eller om hele eller deler av gevinsten ved salg av eiendommen skal anses som skattefri
 2. Ved salg av eiendom der vilkårene for bo- og eiertid ikke er oppfylt, vil gevinst ved salg av eiendommen være skattepliktig og eventuelt tap være fradragsberettiget. Du må da beregne denne gevinsten eller tapet, og føre det inn i skattemeldingen
 3. Næringseiendom av en viss størrelse eies normalt i enkeltselskaper (såkalte «SPVer»), hvilket muliggjør salg av aksjene i selskapet i stedet for eiendommen direkte. De fleste selgere er godt kjent med fritaksmetoden, som medfører at gevinst ved aksjesalg er skattefritt for selskaper
 4. dre enn 12 av de siste 24 månedene (botid) og/eller eid boligen i under 1 år (eiertid). Eiertiden regnes fra eieren overtok boligen, tok den i bruk eller den var ferdigstilt til budet på boligen aksepteres. Evt. brukshindring av boligen kan.

Slik beregner du gevinst/tap - salg av annen bolig

Investering i næringseiendom gir hovedsakelig avkastning i form av løpende leieinntekter og/eller gevinst ved salg av eiendommen. Vi anbefaler derfor at du gir en realistisk og veldokumentert fremstilling av dine planer for ervervelsen, eierskapet samt leietakerrisikoen i prosjektet du ønsker finansiert Salg av eiendom brukt til næringsformål skjer i det norske markedet ofte gjennom salg av eierselskapet. Næringseiendom selges likevel innimellom gjennom et rent salg av eiendom, ganske likt salg av en privat bolig. Ved et salg av eiendom brukt til næringsformål påløper det også dokumentavgift til staten, og oppgjør og overtagelse avtales på ganske lik [ Avgift ved tinglysing av et dokument som overfører fast eiendom. Avgifter for bedrifter. Merverdiavgift, salg fra hobby, blogging, nettspill mm. kan gjøre at du regnes som næringsdrivende. fastsetter kalkulasjonsfaktoren i medhold av FSFIN § 4-10-5 og faktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom Ved stor gevinst eller tap må det vurderes om det skal klassifiseres som særlige poster. Ifølge NRS 8.7.3.2 skal en uvanlig stor gevinst ved salg av driftsmidler presenteres på egen linje innfor andre driftsinntekter og benevnt for eksempel gevinst ved salg av driftsmidler Skatt ved salg. Gevinst ved salg av eiendom du ikke har bodd i selv de siste 12 måneder beskattes med 22 %. Skatteprosenten er den samme ved salg fra AS, men i tillegg tilkommer igjen utbytteskatt 31,68 % dersom du vil hente gevinsten ut av selskapet

Tenk skatt før salg - Estate Nyhete

 1. I utgangspunktet er gevinst ved realisasjon (herunder salg) av aksjer skattepliktig, og tap ved realisasjon av aksjer fradragsberettiget (se dog nedenfor om Aksjesparekonto). Skatteplikt/ fradragsrett er uavhengig av hvor lenge skattyter har eid aksjene, og uavhengig av på hvilken måte skattyter har ervervet aksjene
 2. Skatt ved salg av næringsbygg. Hva må man betale i skatt når man selger et næringsbygg. Er skatten avhengig av byggets nedskriving? Spørsmål fra Kjell. Spørsmålet ble stilt den 28-05-2013. Ligger under emnet: Skatt. 1 svar (NB
 3. st ett år etter at boligen ble ervervet og eieren må ha brukt boligen til egen bolig i

Ved et senere salg av eiendommen, vil denne inngangsverdien bli lagt til grunn ved eventuell beregning av gevinst og tap. Dersom du selger uten at du selv oppfyller kravene til eier- og botid, er en eventuell gevinst skattepliktig og tap er fradragsberettiget Saken reiste blant annet spørsmål om skattemessig gjennomskjæring ved tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon ved salg av næringseiendom Skattemessig gjennomskjæring betyr at skattemyndighetene setter til side skattyterens valg av former og legger det underliggende, eller reelle forhold, til grunn ved beskatningen Gevinst ved realisasjon av jord- og skogbrukseiendom er i utgangspunktet skattepliktig på lik linje med realisasjon av næringseiendom for øvrig. Regjeringen foreslår at det særlige fritaket for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom internt i familien oppheves

Ved eiendomsutviklingsprosjekter ved eksempelvis salg av enheter/tomter/boliger er fortsatt skattemessige inngangsverdier sentralt, men det sees her opp mot fremtidig gevinstbeskatning ved salg. På disse typene prosjekter får kjøper skatt på salget ved realisasjon: (Salgspris - skattemessig inngangsverdi) * 24 % (selskapsskattesatsen i 2017) Bortfallet av arveavgift berører ikke spørsmålet om gevinst eller tap på salg av en eiendom som er arvet eller mottatt som gave, er skattepliktig eller gir rett til fradrag. Vilkårene for skatteplikten eller fritak for skatteplikt er behandlet i en egen artikkel som heter «Skatt ved salg av bolig» Ved overdragelse av næringseiendom vil det som regel være gunstig å selge aksjene, som å sammenligne hvilken av selgerens inngangsverdier som er høyest for å oppnå en så lav som mulig skattemessig gevinst: Pris versus skatt Ved salg av aksjer overtar altså kjøper eksisterende skattemessige saldoverdi på næringseiendommen

Skatt ved salg av næringseiendom - Privatøkonomi

 1. Jeg har i noen år leid ut et lite lokale i en seksjon av en bygård som jeg eier. Det utleide lokalet er på underkant av 300 kvm og det benyttes av leietakeren til næring/forretning. Mitt overskudd har vært ca 150 000 kr pr år, og det har vært beskattet som kapitalinntekt, og har ikke vært ansett som næring til nå (sendt inn RF1189-skjema)
 2. Dette beløpet skal debiteres på konto Gevinst ved salg driftsmidler (ofte konto nr. 3800). Deretter Krediteres same konto (Gevinst ved salg driftsmidler) med salgsverdien. Dette beløpet debiteres kontoen hvor pengene havner (Bankkonto, kundekonto eller lignende). Da blir gevinsten liggende igjen på konto gevinst ved salg driftsmidler (3800)
 3. st 12 av de siste 24 månedene før salget, sier Andreas Poulsson, senioradvokat i Codex Advokat Oslo, til Pengenytt

Skattereglene rundt salg av bolig er ikke så rett frem som mange tror. som hovedregel må man betale skatt av gevinsten ved boligsalg, som etter utleieverdien faller på eierens egen boligdel, vil være skattefri. Gevinst fra den delen av boligen du har leid ut vil du måtte skatte av. Hjemmekontor Tilsvarende vil en personlig aksjonær bli beskattet for gevinst ved realisasjon av aksjer. Det får dermed stor skattemessig betydning om de aksjene som en skal motta utbytte fra eller som skal selges, eies personlig, eller om de eies av et annet selskap I forbindelse med salget av min bolig vil jeg mest sannsynlig få skatt på den gevinst som jeg har hatt ved salget av denne. Jeg oppfyller slik jeg ser det kravet til eiertid: «Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen er kjøpt», når det gjelder kravet til botid er jeg mer usikker «eieren må ha brukt boligen til egen bolig i ett av de to siste årene» Avslutningsvis minner vi om at ved salg av næringseiendommer og andre driftsmidler, gir reglene om gevinst- og taonto mulighet for å utsette deler av skattleggingen. ————- Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg.

Les også: Leietakertilpasninger ved leie av næringseiendom Konkret beregning av skatterabatt I de tilfellene det faktisk gjøres en konkret beregning av skatterabatten, er den typisk basert på en diskontering av økt fremtidig skatt som følge av reduserte avskrivninger inn i evigheten (Gordons formel) Har en del av boligen blitt brukt som egen bolig og den andre delen som skattepliktig utleiebolig, skal hver del vurderes for seg. Gevinst ved salg av utleiedelen skal skattlegges. Gevinst ved salg av del som brukes til egen bolig er skattepliktig dersom du ikke har brukt den som bolig 12 av de siste 24 månedene og/eller eid den under 1 år Flere spørsmål: Les vår oversikt over ofte stilte spørsmål om skatt ved salg av bolig. Datoene er viktig for om det blir skatt på boligsalget. Skattereglene sier at du må bo i boligen de siste 12 av 24 månedene før salget. Men hva mener reglene med å bo. Det er enkelt å tro at det her tiden mellom innflytting og utflytting

Imidlertid er gevinst ved salg av eiendom stadig skattepliktig med en sats på 28 %. Det er derfor lønnsomt for selger å selge aksjer i eiendomsselskap fremfor å selge fast eiendom. Dette har medført at mange eiendommer eies i single purpose-selskaper, slik at salg av eiendommen kan skje i form av salg av aksjene i eiendomsselskapet framfor salg av selve eiendomme Fjellved AS tilbyr flere tjenester til din fritidsbolig på Sjusjøen gjennom hele året. Vi hjelper deg med alt du måtte trenge av vedlikehold, service og ettersyn hele året Kan jeg unngå gevinstbeskatning ved å bo i huset et år før et eventuelt salg? Dersom eiendommen skattemessig har blitt behandlet som næringseiendom, må du søke bruksendring av eiendommen. Når eiendommen har boligstatus og du har bolig i hele eiendommen, vil du kunne selge uten å få gevinstbeskatning, dersom du har bebodd eiendommen det siste året Når du skal regne ut gevinst / tap ved salg av aksjer, trenger du å vite skjermingsrenten for tidligere år (se oversikt i tabell). Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond du eide 31. desember i inntektsåret, og du kan samle opp fradrag for alle årene du har eid aksjene eller aksjefondene, og få skjermingsfradraget det året du selger 28 prosent av gevinsten ved salg før fradrag er 112.000 kroner. Tilsvarende sum, etter at vår eksempelperson har trukket fra alle utgifter, er 67.480 kroner. Vår eksempelperson kan altså spare 44.520 kroner dersom han kan dokumentere alle utgiftene han har hatt i forbindelse med kjøp og salg av boligen

Finansiering av næringseiendom- dette må banken vite for å

Tips til finansiering av næringseiendom Tore1234 10.04.2019 kl 18:06 3325 på 1 million og ved kausjon. Det vil være et tap/gevinst på salg av den leiligheten som er skilt ut. Hvordan ville du gått frem for å få et objekt finansiert Salget av eiendomsvirksomheten til Veidekke ble gjennomført i tredje kvartal og ga selskapet en gevinst på 1,13 milliarder kroner Men salget kan bokføres slik: Kredit 1xxx Eiendom. Debet 15xx (lag ny konto for lån til kjøper) Debet 3800 Gevinst ved slag anleggsmidler. Evt. Kredit 7800 Tap ved avgang anleggsmidler . Med vennlig hilsen Visma Mamut AS Jørn Karlse Ved salg av aksjer er det ingen mulighet til å utsette gevinstbeskatningen ved å føre gevinstkonto. Realisasjonsgevinsten må fullt ut tas til beskatning i realisasjonsåret. For selger vil dette i noen tilfeller fremstå som gunstigere enn å overdra innmaten Vi hjelper deg innen analyse og verdivurdering, rådgivning, utleie og kjøp/salg av næringseiendom. næringsmegling: DNB Næringseiendom AS Forvaltere av næringseiendom. Tilbyr lokaler og eiendommer til leie. Vi forvalter ca. 800 000 kvm kontorbygg, kjøpesentre og hoteller, mens DNB Livsforsikring ASA eier porteføljen. næringseiendom

Thor Johan Furuholmen får 100 millioner i skattefri gevinst etter boligsalg til rundt 225 millioner hvilket ofte gjøres ved et salg. «Kunne jo være en helt annen....», legger Langtind til. Furuholmen driver forvaltning av 40.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo,. Reglene for beregning av gevinst og tap ved salg av andeler i deltakerlignede selskaper knyttes til selskapsandelen, og ikke til selskapets enkelte eiendeler. Gevinst eller tap ved realisasjon av andel for personlig deltaker settes til netto vederlag ved realisasjonene fratrukket realisasjonskostnader og inngangsverdi Ved å bruke disse instrumentene, unngår du at transaksjonene utløser skatt og dokumentavgift. På denne måten kan man la kapitalen vokse ved å investere den videre i nye prosjekter uten at gevinst ved salg kommer til beskatning. Skatt utløses først når man tar verdier ut av holdingstrukturen og over til sin privatøkonomi

Næringseiendom eies ofte gjennom aksjeselskap, og inngår i gevinst- og tapsoppgjøret. Ved kjøp og salg av aksjer betyr dette at ervervs- og salgskostnadene aldri kommer til fradrag. Ved salg av aksjeselskap er skattekontorene etter Telenor-dommen restriktive med å innrømme fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til salget Ved erverv av aksjer endres ikke selskapets skattemessige saldoverdier. Ved erverv av eiendommen direkte men kan også anses som en rabatt for latent realisasjonsskatt som utløses ved fremtidig salg av hele annet på hvor lang tid det vil ta før selskapet planlegger å selge eiendom og med dette pådrar seg en skattepliktig gevinst Skatteetaten mener at 650 millioner skattekroner vil bli forsøkt unndratt beskatning ved salg av egen bolig i årets selvangivelse. Mange som solgte bolig i fjor med skattepliktig gevinst vil få. Når en tar ut gjenstander, varer eller tjenester fra virksomhet, vil det normalt være en skatte- utløsende handling. Regler om slik uttaksbeskatning finner vi i skattelovens § 5-2. «§ 5-2. Uttak (1) Som skattepliktig inntekt anses fordel ved uttak til egen bruk og gaveoverføring - herunder også fra aksjeselskap og allmennaksjeselskap - av formues- gjenstand, [ I den senere tid har boligprisene steget jevnt. Ved salg av eiendom innfris lån som er knyttet til tinglyste pengeheftelser på eiendommen, og nettoprovenyet utbetales til selger. Så lenge salgssummen fullt ut dekker lån som er knyttet til tinglyst pant, og selger får utbetalt nettoprovenyet, er eiendommen ikke overbeheftet. Så lenge boligprisene er i vekst, [

For gevinst og tap ved salg av eiendom gjelder særreglene i kapittel 9 i skatteloven. Gevinsten anses normalt som alminnelig inntekt og beskattes med 25% (2016). Hvis eiendommen inngår i personlig eid næringsvirksomhet er satsen inntil 50,1% (2016) Ved salg av næringseiendom er det viktig å være oppmerksom på merverdiavgiftsmessige konsekvenser av salget. En megler ble erstatningsansvarlig for unnlatelse av å opplyse om at salget medførte plikt til å tilbakebetale merverdiavgift til staten Skatterabatten for næringseiendom vil ofte ligge i overkant av 10 % av de tapte meravskrivningene. Ved kjøp av eiendom som skal brukes til boligutvikling bør denne skatterabatten imidlertid ligge betydelig høyere. Grunnen til det er at en boligutvikler blir beskattet for gevinsten i sin helhet ved salg av boligene Tilbudet gjelder ikke ved salg av næringseiendom eller ved salg etter Bustadsoppføringsloven Kjøper dekker tinglysningsgebyr og dokumentavgift (2,5 % av salgssum) Selger dekker i tillegg eventuelle utgifter forbundet med sletting av heftelser og innhenting av dokumentasjon tilhørende eiendomme

Saken gjelder gevinsten ved salg av tre tomter og skatteyters mulighet til å forutse sin skatteposisjon. Spørsmålet var om salget skal beskattes som kapitalinntekt (med 28%) eller som inntekt ved virksomhet (med inntil 50,7% i 2007 og inntil 51% i 2008) Ved salg av utleiebolig eller næringseiendom som avdøde har eid helt eller delvis, skattlegges gjenlevende for gevinsten som følge av verdistigningen i avdødes eiertid. Dette kan komme som en ubehagelig overraskelse for gjenlevende ektefelle

Ved rivning av et næringsbygg vil byggets restsaldo overføres til selskapets gevinst- og taonto og fradragsføres med inntil 20 % av restsaldo hvert år. Restsaldoen vil altså ikke inngå i inngangsverdien på boligene.Det samme vil være tilfellet for restsaldo for tekniske installasjoner, men i motsetning til bygget skal denne restsaldoen fortsatt avskrives med 10 % av restsaldo hvert år dragninger for salg av selskap fra selgers ståsted, at det ofte ikke er noe reelt valg. Det er i dag ett relativt godt marked for næringseiendommer, hvilket gir selger en god posisjon i forhandlingene. Fritaksmetoden gir selger skattefrihet for gevinst ved realisasjon av aksjer, hvilket slår hardt inn på beslutningen om hva som er til salgs 4 BRUK AV EIENDOMSSELSKAP VED SALG AV NÆRINGSEIENDOM.... 19 4.1 Om metoden Utgangspunktet tas i den tradisjonelle metoden: salg av eiendom ved kjøpekontrakt samt hjemmelsoverføring. Andre metoder som vil bli behandlet er overgang av eiendomsrett ved For at en gevinst ved salg av bolig skal være skattefri må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene. Eiertid regnes fra boligen ble ervervet, og til tidspunktet for avtale om salg. Botid regnes fra den dagen man flytter inn til den dagen man aksepterer budet på boligen Departementet foreslår at skattefritaket for gevinst ved salg av tomter av en verdi under 150 000 kroner i landbruket blir avviklet. Forslaget vil fjerne særbehandling av en enkelt skattytergruppe ved tomtesalg, og det vil gi en likere skattebelastning for enkeltpersonforetak og aksjeselskap/aksjonær sett under ett

Ne.no er markedsplassen som gir deg oversikt over de ledige næringslokalene og næringseiendommer til salgs. Ne.no er også en ressursbase med artikler som tar for seg ledige næringslokaler, næringseiendommer, store leietakersøk og signerte leiekontrakter. Vi gir deg siste nytt om kontorleiemarkedet i Stor-Oslo Investering i næringseiendom utløser i de fleste tilfeller et stort kapitalbehov. For å kunne realisere en gevinst ved utvikling eller utleie av næringseiendom kan riktig finansieringsløsning være utslagsgivende . Det er mye du som investor skal ta stilling til ved kjøp eller utvikling av næringseiendom En fritidsbolig må eies i fem år, og benyttes i minst fem av de siste åtte årene, for at en gevinst skal blir skattefri. Var ikke skattefritt ved dødstidspunktet. Hvis boligen eller fritidseiendommen ikke kunne vært solgt skattefritt ved dødstidspunktet arves inngangsverdien. Ved salg vil det måtte betales 22 prosent i skatt på gevinsten Det innebærer at gevinst ved realisasjon av alminnelig gårds- og skogbruk er å anse som alminnelig inntekt med en skattesats på 25 % (kapitalbeskatning). Det er et vilkår for å falle inn under reglene om kapitalbeskatning at det er et alminnelig gårds- eller skogbruk som realiseres

Skatt på salg av tomt. I motsetning til skatt på bolig og fritidsbolig, vil gevinst ved salg av tomt alltid være skattepliktig.Tap vil også være fradragsberettiget. For å finne gevinsten eller tapet du skal skatte av, må du finne differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi Tok gevinst ved all-time high Salgene i oktober kom for det meste før børsnedturen i forbindelse med den økte smittebølgen. Når vi utnytter mer enn 20 prosent av rammen, i dette tilfellet 4 prosentpoeng, sier vi at vi har overvekt, og tilsvarende ved undervekt, sier Chen Gevinst ved salg av en tomt fra et gårdsbruk vil alltid være skattepliktig, mens et tap vil være fradragsberettiget. Les mer om: Skatt ved salg av tomt; Er gevinst ved salg av nedlagt gårdsbruk skattepliktig? Dersom gårdsbruket ikke lenger brukes til jordbruksformål, kan ikke eiendommen anses som et alminnelig gårdsbruk, se punkt 2 3802 Gevinst ved salg av anleggsmidler -20 3940 Inntektsføring utsatt forpliktelse, avgang -20 -40 Dvs tilsvarer salgsum . 4 4. Salg av anleggsmiddel med gevinst, anleggsmiddel er fullt avskrevet Eksempel: Salgssum = 40 Anskaffelseskost anleggsmiddel = 100 Akkumulert. Ja, dette stemmer. Men i tillegg er utleieinntekter og gevinst ved salg av eiendom skattepliktig for selskapet med 28% Nei, privat skatter du kun 28% av utleieinntekter og av fortjeneste ved salg av bolig (færre enn 5 leiligheter). Et AS/NUF skatter først 28% av inntektene, deretter betaler du 28% ekstra når du tar ut pengene fra.

gevinst ved salg av næringseiendom sehr gute qualität. galdhøpiggen (godkjent av kartverket i 1984. Forfattar Irea Posta 2019-08-17 Innleggsnavigering. Førre Førre innlegg: Gave abonnement ekstra bladet. Neste Neste innlegg: Hus til salg mosegårdsvej gentofte Gevinst ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden blir behandlet nedenfor. Merverdiavgift. Det er ikke merverdiavgift på kjøp og salg av finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6. Bokføring. Kontobruken nedenfor er under forutsetning av at selskapet ikke driver med salg av aksjer som næring Skatteklagenemnda har i en fersk avgjørelse akseptert momsfradrag ved salg av næringseiendom. Både skattemyndighetene og domstolene har de siste årene vært negative til momsfradrag i lignende tilfeller. Den nye avgjørelsen viser at momsfradrag i visse tilfeller kan aksepteres ved salg av eiendom Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet. Kalkulatorer: Næringseiendomskalkulator Her kan du simulere investeringer i næringseiendom. Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt. Utleieboligkalkulator Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut Salg av bolig skatt. Kontakt våre advokater for bistand med alle saker innen salg av bolig. Vårt fagmiljø har høy kompetanse og bistår deg med din sak - Kontakt oss idag Salg av bolig og fast eiendom Gevinst ved salg (eller annen realisasjon) av bolig og fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktig. Det er imidlertid omfattende unntak fra skatteplikten ved salg av egen bolig.

Normalt sett så er det dokumentavgift med 2,5% ved salg av eiendom. Så man har et insentiv for å få ned verdien mest mulig, men da har man lavere inngangsverdi og vil få høyere gevinst ved salg. Hvis man eier eiendommen i et aksjeselskap så kan man selge aksjene, uten at man betale dok.avgift Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16.Det kan være snakk om kjøp og salg mellom private aksjonærer, men også mellom holdingselskaper, eller fra privat eier til holdingselskap - og omvendt Gevinst/tap ved salg av bolig. Valg av eiendomsmegler. Kalkulatorer: Eiendomsmeglerkalkulator Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere. Boligkalkulatorer Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger. Kalkulatore

Fordeling av gevinst ved salg av bolig. Publisert: 01.07.2020. Emneord: Eierforhold for samboere, Oppløsning av samboerforhold, Samliv og samlivsbrudd. Jeg og samboeren gikk fra hverandre nylig. Nå skal vi selge vår felles bolig, hvor vi har hhv ca 45 % og 55 % eierandel hver, ettersom vi gikk inn med ulik egenkapital ved boligkjøpet Kjøpekontrakt næringseiendom: Denne kjøpekontrakten er tilpasset kjøp og salg av næringseiendom hvor en megler forestår oppgjøret. Du kan endre oppsett og tekst i kjøpekontrakten, les våre Word-tips • Sønn trer inn i fars skatteposisjon basert på verdien av boligen • Sønn bor ikke i boligen, og selger den i 2015 for kr. 4.500.000,-. • Må betale skatt for gevinsten. Hadde utgifter på kr. 100.000,- ved salget. • Gevinst: Differansen mellom inngangsverdi (4.000.000) og utgangsverdi (4.500.000) minus utgifter (100.000 I resultatet er medregnet en gevinst ved salg av fire eiendommer i Nydalen på 49,5 millioner kroner og en gevinst ved salg av Gullhaugveien 1-3 på 11,5 millioner kroner Skattepliktig gevinst ved salg er differansen mellom salgssummen med tillegg av salgsomkostningene fratrukket opprinnelig kjøpesum med tillegg av omkostninger ved kjøpet samt påkostninger av varig verdi. Det er denne differansen som blir å beskatte. Skattesatsen er for tiden 25 %

Salg av eiendom - Realist A

Gevinst ved salg av aksjer anses - som ved realisering av fast eiendom - kun som en endring i formuen, og skal derfor ikke anses som inntekt ved vederlagsberegningen. Så altså: Salgsgevinster er som hovedregel ikke inntekt i forhold til reglene om betaling for opphold i institusjon, uavhengig av om gevinsten er skattepliktig eller ei Ved overdragelse av virksomhet (enkeltmannsforetak, innmat AS og DA), skal vederlaget fordeles på de ervervede gjenstander forholdsmessig etter omsetningsverdien ved ervervet. Den delen av vederlaget som ikke lar seg henføre til bestemte immaterielle eiendeler, fysiske eiendeler eller finansielle eiendeler, utgjør ervervet forretningsverdi som er en residualpost og klassifiseres som goodwill Eiendomssyndikering (direkteinvestering i næringseiendom) har vært populært de siste årene. Bruk vår kalkulator for selv å kunne simulere forventet avkastning

Næringseiendom - Skatteetate

Rådgivning ved kjøp og salg av næringseiendom . Kompetanse med lokalkunnskap. Håsteins gate 7. 1/11. Nye moderne leiligheter. Finn ut mer. Kjøp & salg av næringseiendom . Nyheter . 5 moderne selveierleiligheter i Håsteins gate 7 på Laksevåg. En fornøyelse for. Jeg bistår ved salg av privat bolig til en lav salærkostnad, maksimalt kr 9.000,- pr. oppdrag. Dette inkluderer utarbeidelse av dokumentene (skjøte, kontrakt osv). Advokaten eller megleren kan gjerne befinne seg et stykke fra der du bor - Internett er en flott motorvei! Jeg bistår ved tinglysningen og ved det økonomiske oppgjøret mellom partene, og kan formidle eierskifteforsikring Gevinst kan beskrive formuesforøkelse, pengesum eller gjenstand som vinnes i lotteri eller liknende, fortjeneste på en enkelt forretningstransaksjon, for eksempel ved salg av aksjer eller fast eiendom. Skatteklagenemnda aksepterte i en avgjørelse i slutten mai at det gis momsfradrag ved salg av en næringseiendom. Saken gjaldt et industrikonsern som drev fullt ut merverdiavgiftspliktig virksomhet. Konsernet solgte hovedkontoret sitt fordi de hadde behov for nye og moderne lokaler. Kontorbygget var i flere tiår benyttet som hovedkontor i den avgiftspliktige virksomheten

Salg av driftsmidler - Gevinst og tap ved salg av

Politikerne har bestemt at utbytte og gevinst ved salg av aksjer skal beskattes hardere. Men ikke hvis investeringen skjer gjennom fondskonto. Fram til 31.12 2015 ble all gevinst på kapital beskattet likt. Skatten var 27 prosent, enten det dreide seg om renteinntekter fra banken, utbytte på aksjer eller gevinst ved salg av aksjefond Triko Eiendom utvikler og forvalter næringseiendom i Tromsø sentrum og omegn. Triko har 4 sentralt beliggende eiendommer i Tromsø sentrum. Alle våre eiendommer består av lokaler for detaljhandel og kontor. Vi ønsker å gi våre kunder de beste fasiliteter for effektive og økonomisk bærekraftige virksomheter Det fins flere måter å få finansiering til kjøp av eiendom i Norge. Den vanligste formen for finansiering er pantesikret banklån med pant i eiendommen. Denne typen finansiering reguleres av finanstilsynet, som stiller krav til bankene, som igjen stiller krav til sine kunder

Investering i eiendom: Privat eller via - DNB Nyhete

Salg av næringseiendom Vi bistår våre kunder med kjøp og salg av næringseiendom og er en aktiv bidragsyter i alle faser av transaksjonen, fra innledende verdivurderinger og valg av strategi, systematisering av informasjon til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør For at en gevinst ved salg av bolig skal være skattefri må eieren ha eid eiendommen i mer enn ett år, og ha en botid på minst ett av de siste to årene

Salg. Størrelse Ansvarlig redaktør NæringsEiendom Silje Rønne silje@estatemedia.no. Nordisk salgsdirektør Jan Erik Pedersen janerik@estatemedia.no. Formålet med innsamlingen av opplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av sidene for å utvikle og forbedre tjenesten Skatteetaten uttalte rett før jul at det nå ikke lengre godtas momsfradrag på transaksjonskostnader ved salg av næringseiendom. Dette gjelder selv om eiendommen har vært brukt i momspliktig virksomhet. I en ny dom fra lagmannsretten godtas likevel momsfradrag på transaksjonskostnader knyttet til kjøp av eiendom Industrifinans Næringseiendom fikk et et overskudd for 1. kvartal 2003 på 37,9 I resultatet for 1. kvartal 2003 er medregnet en gevinst ved salg av fire eiendommer i Nydalen på 49,5.

Det har den senere tid vært diskusjon om beskatningen av aksjeinntekter bør endres. Aksjeinntekter kan være enten aksjeutbytte eller gevinst/tap ved realisasjon av aksjer. Aksjeinntekter skattlegges ulikt for personlige aksjonærer og selskapsaksjonærer. Er du personlig aksjonær beskattes aksjeinntekter med effektiv skattesats på nær 32 prosent 26. juni 2017. Det er i dag svært vanlig å gjennomføre en due diligence-prosess ved kjøp og salg av selskap og næringseiendom. Vi erfarer at partene i en salgsprosess møter utfordringer dersom rammene for DD-prosessen ikke er tydelig avtalt på forhånd Ved salg av anleggsmidler må virksomheten ta stilling til om anleggsmiddelet er avgiftspliktig eller ikke, og sørge for at salgssummen kobles til riktig post ved rapportering til statsregnskapet. For avgang av anleggsmidler som er balanseført som gruppe er det ikke krav om å beregne gevinst eller tap og korrigere bokført saldo for gruppen i balansen

Informasjon vedrørende aksjer og skatt - DNB Nyhete

Ved salg av eiendom er det imidlertid mulig å unngå tilbakeføring ved å overdra justeringsforpliktelsen til kjøper. Med andre ord overfører man utbyggers merverdiavgiftsposisjon. Mange utbyggere er klar over dette, men det er noen feller man lett kan havne i Evt. lage 3901 og 3902 for bokføring av gevinst ved salg av aksjer innenfor og utenfor fritaksmetoden? For tap finner jeg ingen tilsvarende konto, men ville det vært riktig av meg å opprette en (f.eks. 7810 - Tap ved salg av omløpsmidler) for å benytte til dette, eller tilsvarende som ved kjøp, opprette 2 kontoer Det eksisterer i utgangspunktet ingen angrerett ved salg eller kjøp av fast eiendom. Har du lagt inn et bud, og megler har formidlet budet til selger, er du bundet av budet ditt fram til akseptfristens utløp. Les også: Dette bør du sjekke på visnin

Gevinst og tap ved realisasjon av bolig er differansen mellom salgssum og inngangsverdi. Kostnader forbundet med salget trekkes fra salgssummen, for eksempel meglerprovisjon. I inngangsverdien inngår opprinnelig kostpris, dokumentavgift, tinglysingsgebyrer, annonsering, meglerprovisjoner (eller lignende), og senere påkostninger på boligen Reglene som er beskrevet ovenfor om beskatning av gevinst eller skattefritak ved realisasjon av bolig og fritidseiendom, gjelder også når bolig i utlandet realiseres. Her skal man dog være oppmerksom på at man også må ta hensyn til skattereglene i det landet hvor eiendommen er, samt om skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle landet begrenser norsk beskatningsmyndighet Næringsbegrepet - gevinst ved salg av boligtomter Saken gjelder gevinsten ved salg av tre tomter og skatteyters mulighet til å forutse sin skatteposisjon. Spørsmålet var om salget skal beskattes som kapitalinntekt (med 28%) eller som inntekt ved virksomhet (med inntil 50,7% i 2007 og inntil 51% i 2008)

Ved salg av tomt er altså regelen at man er skattepliktig. Det finnes imidlertid visse unntak til dette som man kan være bevisst på selv om det stort sett vil gjelde for salg av bolig. Ved boligsalg er regelen at det er skattefritt, men om en bebygd eiendom selges for å bli utbygd og i realiteten blir kjøpt for tomten vil det falle inn under salg av tomt og ha tilsvarende skattesatser Fradrag ved salg av eiendommer. Ved salg av eiendomsselskaper kan det påløpe betydelige kostnader knyttet til transaksjonen. Dette er gjerne kostander til næringsmegler, advokater, andre rådgivere, etc. Siden kostnadene kan være betydelige, er det viktig å klarlegge om selgeren har fradrag for inngående mva på disse innkjøpte tjenestene Forretningsfører (ved salg av selveierleilighet, andelsleilighet og aksjeleilighet) gir opplysninger om felleskostnader, andel fellesgjeld, betingelser på felles lån m.m. I tillegg får du vedtekter, husordensregler, innkalling til og referat fra siste års årsmøte/generalforsamling som gir informasjon som kan være av stor betydning for kjøper Gevinst ved salg av egen bolig er skattefri dersom du har: eid eiendommen i mer enn ett år, og; brukt den som egen boligeiendom i minst ett av de to siste årene før salget. Det er ikke krav om at botiden skal være sammenhengende, slik at flere perioder innenfor de siste to årene før salget kan legges sammen (1) Gevinst ved realisasjon av alminnelig gårdsbruk eller skogbruk til personer som er arveberettiget etter lov av 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. kapittel 1 eller 2, er fritatt for skatteplikt når vederlaget ikke overstiger tre fjerdedeler av antatt salgsverdi, og eieren har eid eiendommen i minst ti år når realisasjonen finner sted eller avtales

Skatt ved salg av næringsbygg Regnskapsguiden

Eiendomsmegler: Se også denne artikkelen om salg av aksjebolig - og hva man bør passe på når de selges: Salg av aksjebolig Anvendelse av borettslagsloven Ved revisjonen av borettslagsloven i 2003 besluttet lovgiver at likheten mellom borettslag og boligaksjeselskap tilsier at borettslagsloven i en viss grad skal gjelde også for boligaksjeselskapene gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmen­ ningen, skriver Høyesterett i en fersk dom. To bygdeallmenninger solgte tomter fra allmenningenes grunn. Staten fikk ikke medhold i at gevinsten ved salg av råtom­ tene kunne skattlegges på allmenningenes hånd. På bakgrunn av en gjennomgang av retts­ kildematerialet, først og fremst lovhisto Vil du vente med salget, kan det være lurt å skaffe seg en verditakst når du arver eiendommen. Den kan legges til grunn ved et senere salg for å beregne en eventuell verdistigning. Differansen mellom markedsverdien på dødsfallstidspunktet og salgssummen skal det beregnes skattepliktig gevinst av. Satsen er 22 prosent

Juristen om skatt på salg av arvet eiendom nordea

Tar stor gevinst OBOS tar en gevinst på rundt 200 millioner kroner fra salget av OBOS Basale. Jan Revfem onsdag 30. november 20168:44 (Oppdatert 9. januar 2017 6:51 ) Legg i personlig arkiv. Vennligst Logg inn først. OK Bedriftsmegler1 bistår ved kjøp, salg og rådgivning i forbindelse med transaksjoner. Målgruppen er små og mellomstore bedrifter. Vi tilbyr målrettede og strukturerte arbeidsmetoder som beskrives og kontraktsfestes i megleravtalen Vi jobber med verdivurdering, utvikling og verdioptimalisering av både virksomheter og næringseiendom, i tillegg til at vi bistår ved oppkjøp/fusjon og salg av virksomheter. Vi er organisert i to separate selskaper, hvor Veridian Analyse AS har ekspertise innen næringseiendom og Veridian Corporate AS ekspertise på fusjon/fisjon, salg og omorganisering av virksomheter

Diskontinuitet - salg av bolig eller annen eiendom som er

Gevinst ved salg av aksjer og fond er ikke skattepliktig før du tar gevinsten ut av kontoen. Fradrag for tap får du først ved avslutning av Aksjesparekontoen. Fra og med skatteåret 2019 får du utsatt skatt på utbytte du mottar på Aksjesparekonto. Skatt på Aksjesparekonto er knyttet til to forhold Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Ohr og FG Eiendom forvalter en eiendomsmasse på nærmere 700.000 kvadratmeter med bruttoverdi på omkring to milliarder kroner og årlige leieinntekter på rundt 200 millioner kroner. Erik Ohr (53) i Kristiansund er utdannet bygningsingeniør og startet takstolfabrikk på Frei, nabokommunen [ Hei, Vi har solgt firmabilen. Den var registrert som en eiendel i eAccounting. Bilen ble kjøpt for 195000, hadde en verdi på 74964 ved salg og ble solgt for 167000. Salget av eiendelen ble automatisk bokført slik: Kredit 1230 biler kr 195000 Debet 3800 salgssum anleggsmidler kr 74964 Debet 1230 bile..

Tilpasning til fritaksmetoden gjennom fisjon av

Det betyr at du må skatte av en eventuell gevinst eller får fradrag for tap ved salg. Men du arver heller ikke arvelaters inngangsverdi - inngangsverdien regnes fra du overtar boligen. - Dermed er det faktisk mange som kan trekke fra eventuelle utgifter ved salg på skatten, dersom de får solgt boligen til den taksten som blir satt når de arver boligen, forklarer Krokmoen Ved salg av legepraksis er det vanlig at opparbeidet praksis/goodwill representerer den største delen av salgsvederlaget. Det har vært mye snakk om hvorvidt goodwill er avskrivbar for leger. I en Høyesterettsdom fra 2014 ble det endelig avklart at en leges basistilskudd som mottas i kraft av en fastlegeavtale skal klassifiseres som goodwill, som gir rett til avskrivninger

 • Restauranter bryne.
 • Thai biffsuppe.
 • Türkische disco bochum.
 • Moset mat sykehjem.
 • Modeboutiquen wien.
 • Swims storm chelsea.
 • Hvordan aktiv og passiv immunisering foregår.
 • Neujahrsfeuerwerk famila winsen 2018.
 • Stormeskadron 3 eller 4.
 • Navaho.
 • Phylogenetically.
 • Zitate lustig kurz.
 • Hundevitser.
 • Svake mennesker tekst.
 • The perks of being a wallflower symbols.
 • Dhmo awareness.
 • Doro 8040 bruksanvisning.
 • Ukemeny vegan.
 • Wiki oulu.
 • Hvordan fjerne administrator på skole pc.
 • Kleinanzeigen oberbergischer kreis.
 • G sport oslo storgata.
 • Ikea sofa ben.
 • Hva betyr sonor.
 • Spise snus.
 • Family tree dna customer sign in.
 • Feuerwehr markranstädt.
 • Avicii 2018.
 • A link between worlds.
 • An den sülzwiesen lüneburg.
 • Magnetisme wikipedia.
 • Får ikke sove i det hele tatt.
 • Sakroiliitt.
 • Albansk mafia i oslo.
 • Eloise joni richards.
 • Shang dynasty china.
 • Ausfallende nabenschaltung.
 • Vågeblus iphone 6.
 • Skigebiet st johann tirol pistenplan.
 • Bryllup strand hotel fevik.
 • Deutschland 1965 geschichte.